Navodila – sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja)

 

 

 

 

Navodila in obrazci veljajo za upravičence in operacije, ki so bile izbrane na javnih pozivih LAS Srce Slovenije za sklad EKSRP.

POMEMBNO: V primeru, da so na spletni strani organa upravljanja objavljene novejše različice posameznih dokumentov, veljajo dokumenti objavljeni na spletni strani organa upravljanja. Povezava: https://www.program-podezelja.si/sl/101-prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader/859-5-2-2018-navodila-za-upravicene-stroske-clld-za-sklada-eksrp-in-espr

NAVODILA ZA DOLOČANJE IN PREVERJANJE TIPOV STROŠKOV:

Navodila opredeljujejo vrste in primere stroškov, ki sodijo v posamezne tipe upravičenih stroškov glede na določbe Uredbe CLLD, določajo tudi način preverjanja teh stroškov ter izbor izvajalcev.

Primere odgovorov na konkretna vprašanja najdete na spletnem forumu ARSKTRP in MKGP.

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI:


Navodila – sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj)

 

 

 

Navodila in obrazci veljajo za upravičence in operacije, ki so bile izbrane na javnih pozivih LAS Srce Slovenije za sklad ESRR.

POMEMBNO: V primeru, da so na spletni strani organa upravljanja objavljena novejše različice posameznih dokumentov veljajo dokumenti objavljeni na spletni strani organa upravljanja. Povezava: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila

NAVODILA UPRAVIČENCEM:

Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine: navodila vsebujejo opredelitev upravičenih stroškov, postopek uveljavljanja upravičenih stroškov – financiranje operacije, poročanje o operaciji, finančno poslovanje, informiranje in komuniciranje, zagotavljanje revizijske skledi, hrambo dokumentacije ter spremembe in trajnost operacije:

NAVODILA ORGANA UPORAVLJANJA O UPRAVIČENIH STROŠKIH:

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI: