PREDSTAVITEV LAS

Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je tudi v tretjem programskem obdobju 2023-2027 organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srce Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«.

Pri tem izhaja iz lastnih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu participativne demokracije. Gre za t. i. CLLD pristop (Community Led Local Development), ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve za območje, v katerem živi in deluje. Vse to je zapisano v Strategiji lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Srce Slovenije za programsko obdobje 2021–2027.

Po potrditvi strategije bo LAS Srce Slovenije upravičen do izvajanja vseh podukrepov, ki izhajajo iz uredbe CLLD. Za tekoče vodenje in animacijo, izvajanje projektov in mednarodno sodelovanje sta na voljo dva sklada – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Celotna višina sredstev iz obeh skladov za LAS Srce Slovenije za aktualno programsko obdobje znaša 2.560.345,04 EUR.

Vodilni partner LAS Srce Slovenije je Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., ki je kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi lokalno akcijsko skupino in zagotavlja njeno operativno delovanje. Lokalno akcijsko skupino LAS Srce Slovenije zastopa v njenih upravnih in finančnih zadevah, gospodari z njenim transakcijskim računom in zanjo opravlja še ostale naloge, podrobneje opisane v pogodbi med LAS in vodilnim partnerjem.

Dejstva o pristopu Leader/CLLD

Leader/CLLD predstavlja pristop k izvajanju politik za razvoj podeželja in lokalnega razvoja, ki ga je vzpostavila Evropska unija in ga kot novost v programskem obdobju 2014–2020 ponudila državam članicam v izvajanje. Slovenija je uspela pri tem uvesti številne dobre prakse, po katerih se zgledujejo tudi druge države članice Evropske unije.

CLLD pomeni Community-Led Local Development, to je lokalni razvoj, voden s strani skupnosti, medtem ko Leader označuje enega od programov za razvoj podeželja, ki izvajajo ta pristop. Program Leader je del Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spodbuja trajnostni lokalni razvoj na podeželju. Leader pristop poudarja sodelovanje lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja, javnih organov in nevladnih organizacij pri razvoju strategij in projektov za njihovo območje. CLLD je širši okvir, ki zajema različne programe, med njimi tudi Leader, ter vključuje tudi urbano dimenzijo. Skupni poudarek je na spodbujanju sodelovanja in participacije lokalnih skupnosti pri oblikovanju in izvajanju razvojnih strategij.

Pristop Leader/CLLD torej poudarja lokalno znanje, sodelovanje skupnosti in spodbujanje trajnostnega razvoja na lokalni ravni. Omogoča reševanje razvojnih izzivov s pomočjo multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati. Pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t. i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih svojega območja, pri čemer razpolaga tudi z viri financiranja za doseganje ciljev.

V ta namen LAS pripravi in izvaja strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

Za vsebino na spletni strani je odgovoren LAS Srce Slovenije, ki ga zastopa vodilni partner Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2023–2027, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.