Povzetek Strategije lokalnega razvoja 2021–2027

UKREP 1 – PODPORA RAZVOJU PODJETNIŠTVA NA PODEŽELJU

Podpora razvoju podjetništva, tako v obliki naložb kot vsebin, je za razvoj območja LAS Srce Slovenije zelo pomembna, saj omogoča ohranjanje in razvoj novih delovnih mest in povečuje neodvisnost območja. Več zaposlitvenih možnosti na območju LAS zmanjšuje migracije in prometne zamaške proti večjim mestom (še zlasti Ljubljani) in ustvarja boljše pogoje bivanja za lokalne prebivalce. Novi produkti in storitve spodbujajo lokalno ekonomijo, pospešujejo gospodarsko rast in dvigujejo kvaliteto življenja lokalnih prebivalcev, ugodno vplivajo tudi na ohranjanje identitete prostora in celovit trajnostni razvoj.

 UKREP 2 – RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA

 Ukrep se nanaša na načrtno spodbujanje turizma na območju LAS na trajnosten, okolju prijazen način v skladu z nacionalnimi usmeritvami slovenskega turizma. Namen ukrepa je razvijati turistično ponudbo Srca Slovenije in pri tem izkoristiti naravne, kulturne in človeške potenciale območja. Poudarek je na povezovanju, ki izboljšuje kakovost turističnih storitev, povečuje konkurenčnost podeželskega turizma in omogoča celovitejši razvoj območja.

Namen ukrepa: spodbujati trajnostni razvoj turizma na območju LAS.

 UKREP 3 – RAZVOJ SONARAVNEGA KMETIJSTVA IN LOKALNE SAMOOSKRBE S HRANO

Ukrep se osredotoča na spodbujanje trajnostnih in okolju prijaznih kmetijskih praks med prebivalci območja LAS, ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih virov ter povečanje samooskrbe lokalne skupnosti s hrano. Spodbuja pridelavo, predelavo in distribucijo lokalno pridelane hrane po kratkih dobavnih verigah in različne oblike biogospodarstva. Vse to prispeva k ekonomski in socialni stabilnosti ter varuje okolje in naravne vire območja LAS.

 UKREP 4 – OHRANJANJE OKOLJA IN KULTURNE DEDIŠČINE

Ukrep ima več ciljev, med katerimi so ohranjanje naravnih ekosistemov, vrednotenje kulturne dediščine, trajnostna raba naravnih virov ter ozaveščanje in spodbujanje trajnostnega ravnanja v lokalni skupnosti. Vse to prispeva k ohranjanju lokalne identitete, trajnostnemu razvoju območja in k višji kakovosti življenja lokalnih prebivalcev.

 UKREP 5 – KREPITEV LOKALNE SKUPNOSTI

 Ukrep spodbuja aktivno sodelovanje vseh prebivalcev (tudi ranljivih ciljnih skupin), razvoj podpornih storitev za življenje, krepitev lokalnih družbenih mrež ter organizacijo dogodkov in dejavnosti, ki spodbujajo povezovanje in skupnostni duh na območju LAS. Vključuje oblikovanje partnerstev, izvedbo dogodkov in skupnih projektov, skupnostne prostore, kot so vrtovi, lokalni trgi, kulturni domovi, igrišča, sprehajalne poti itd. Pri tem spodbuja tudi uporabo sodobnih IKT.