Predstavitev LAS 2014-2020

LAS Srce Slovenije je tudi v aktualnem programskem obdobju organiziran kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srca Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«. Pri tem izhaja iz lastnih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu participativne demokracije. Ta tako imenovani CLLD pristop (Community Led Local Development) omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.

Po potrditvi strategije avgusta 2016 je LAS upravičena do izvajanja vseh podukrepov, ki izhajajo iz uredbe CLLD: podpora za izvajanje operacij v okviru SLR, priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS in podpora za tekoče stroške in stroške animacije. Celotna višina sredstev iz obeh skladov (EKSRP in ESRR) za LAS Srce Slovenije znaša 2.067.785 EUR.

Vodilni partner LAS Srce Slovenije

Vodilni partner Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije je Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., ki je kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi lokalno akcijsko skupino (LAS) in zagotavlja njeno operativno delovanje. Lokalno akcijsko skupino LAS Srce Slovenije zastopa v njenih upravnih in finančnih zadevah, gospodari z njenim transakcijskim računom in zanjo opravlja še ostale naloge, navedene ter podrobneje opisane v pogodbi med LAS Srce Slovenije in vodilnim partnerjem.

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije

Opis aktivnosti:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji LAS Srce Slovenije:

Glavne dejavnosti LAS Srce Slovenije za doseganje ciljev:

Pričakovani rezultati: 

Obveščanje javnosti:

Vir sofinanciranja:
Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Srce Slovenije upravičen do največ 389.079,15 EUR in se dodeli iz glavnega sklada Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Stopnja javne podpore, ki jo krije glavni sklad, je do 100 % upravičenih stroškov.

Povzetek:
CLLD je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja projektov.
Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.

Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
V Evropski Uniji je pristop LEADER v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji pa se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007–2013. Ukrepi LEADER so se izvajali na 95 % ozemlja RS. Odobrenih je bilo več kot 1.400 projektov.

CLLD dejstva:

Tematska področja ukrepanja, ključna pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb, so:

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18):

Povezava do Uredbe: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659 )

Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da namenijo več pozornosti tudi tistim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.
Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si

Za vsebino na spletni strani LAS Srce Slovenije je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije, ki jo zastopa vodilni partner Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.