Točka za starejše

Status: vloga na ARSKTRP

Trajanje projekta: junij 2020 – december 2022

Nosilec projekta: LAS Srce Slovenije

Partnerji projekta: Občina Lukovica, Občina Litija, Društvo upokojencev Šmartno pri Litiji

Skupna vrednost projekta brez DDV: 62.650,36 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 24.5580,24 EUR

Opis projekta: 

V okviru operacije »Vzpostavitev modela in storitev za pomoč starejšim na domu« bomo dobro prakso organiziranja pomoči starejšim, ki živijo na svojem domu, prenesli še v tri občine območja LAS. V občini Kamnik so v zadnjih več kot desetih letih razvili model pomoči starejšim, ki bazira na aktivnem vključevanju vseh lokalnih organizacij, ki v svojem delovanju med drugim ali izključno  skrbijo tudi za dobrobit starejših (Center za Socialno delo, gasilci, policija, notar, občina, dom starejših, zdravstveni dom, društvo upokojencev, Karitas…) in prostovoljcev, ki starejšim pomagajo. Ključna je izdelana in dobro delujoča koordinacijska pisarna, ki na eni strani, po več kanalih, sprejema prošnje za pomoč od starejših in na drugi strani hitro in učinkovito koordinira pomoč s pomočjo lokalnih inštitucij in prostovoljcev.

V operaciji bomo  najprej pridobili znanje in praktične izkušnje iz prakse v Kamniku. V ta namen bomo organizirali predavanje Strategija dolgožive družbe, kjer bo predstavljen temeljni državni dokument tega področja in še serijo treh delavnic (prostovoljstvo, projektno vodenje, vzpostavitev in vodenje info točk), namenjene vsem, ki želijo spoznati kamniški model in pridobiti veščine za koordinatorja mreže za pomoč starejšim.

Na celotnem območju LAS Srce Slovenije bomo izvedli mapiranje in analizo obstoječih storitev v vsaki posamezni občini (razen občine Kamnik, ki jo že ima), s čimer bomo spoznali vse storitve, ki se že izvajajo in tudi vse akterje. To so vse organizacije in posamezniki, ki bi lahko vstopili v organizirano koordinacijo. Sledil bo izbor organizacij, ki so zainteresirane za sodelovanje in dogovor o načinu in storitvah sodelovanja. Vzporedno bomo v vsaki občini vzpostavili vsaj eno prostovoljsko skupino, ki bo neposredno nudila pomoč starejšimi na terenu. Vpeljali bomo namensko programsko opremo, ki podpira celotno organizacijo in delovanje takšne koordinacije, ki skrbi, da so vse prošnje zabeležene, dodeljene in opravljene. Za vsako partnersko občino se bo pripravila operativna strategija razvoja storitev za starejše, na osnovi izvedene analize obstoječega stanja in želenega končnega stanja. To bo podlaga za aktivno izboljševanje obstoječih storitev in uvajanje novih.

V drugi fazi, ko se bomo že dobro izobrazili na tem področju, vzpostavili mrežo sodelujočih organizaciji in mrežo prostovoljcev ter razvili storitve, ki jih bomo lahko ponudili starejšim, ki živijo na našem območju, bomo pristopili k odprtju treh »Točk za starejše«, v katerih bodo lahko starejši povprašali za pomoč. Omogočeno bo sprejemanje telefonskih klicev, elektronske pošte, pa tudi osebni obisk. Pripravili bomo tudi pisna navodila za uporabo naše Info točke in jih distribuirali z osebnim stikom.

 Za ozaveščanje in izobraževanje starejših, njihovih oskrbovalcev in bližnjih, bomo izpeljali pet izobraževanj: Prostovoljske skupine in skupine za samopomoč, Kdaj v dom za starejše, Prilagoditev bivalnega okolja v starosti, Delo z uporabniki v pisarni za starejše,  Zdrava prehrana.

Aktivnosti operacije:

Faza 1 (od oddaje vloge na ARSKTRP – 31.03.2022)

Prva faza je namenjena izgradnji kompetenc posameznikov, pregledu obstoječega stanja, navezovanju stikov z institucijami, ki že delujejo na tem področju in nudijo pomoč starejšim ter pripravi operativne strategije razvoja storitev za starejše.

Znotraj prve faze bomo organizirali uvodno predavanje na temo »Strategija dolgožive družbe«, ki je temeljni državni dokument na tem področju in ga večina še ne pozna. Namenjeno bo širši javnosti. Pričakujemo udeležbo vseh, ki aktivno delujejo na področju priprave in izvajanja politik, kakor tudi njihove uporabnike in bližnje.

Sledil bo sklop treh izobraževanj, ki bo ciljno usmerjen na tiste posameznike, ki bodo vzpostavljali in vodili Točko za starejše v posamezni občini. Delavnice se bodo izvajale individualno v vsaki občini, da bo mogoče najti in upoštevati vse lokalne specifike. Teme bodo: prostovoljstvo, projektno vodenje, vzpostavitev in vodenje Info točke za starejše. Končni cilj je, da se v vsaki občini pripravijo jasen plan, ki bo pripeljal do uspešnega zagona Info točke.

Za celotno območje LAS (razen za občino Kamnik, kjer je že izvedeno), se bo izvedlo mapiranje vseh inštitucij in njihovih storitev, ki jih trenutno izvajajo in katerih uporabniki so starejši. Podatke bomo pridobivali iz javno dostopnih virov in s vprašalnikom. S tem se bo dobilo jasno sliko trenutne situacije in predvsem se bo odkrilo, kje je največji razkorak med potrebami starejših in trenutno ponudbo. V povzetkih bodo navedene vse inštitucije in njihove storitve, kar je ključno za naslednjo aktivnost, kjer bomo vzpostavili sistem koordinacije inštitucij v občini (oziroma medobčinsko). V tem koraku bomo kontaktirali inštitucije in jih povabili k sodelovanju. Raziskovali bomo, katere inštitucije so pripravljene na sodelovanje, na katere načine, pod katerimi pogoji in v kakšnem obsegu ter seveda s katerimi storitvami. Vzpostavili bomo partnerstvo za pomoč starejšim na domu.

Naslednji zelo pomemben korak bo vzpostavitev skupine prostovoljcev, ki bo izvajala storitve  neposredno starejšim. Vsak projektni partner bo vzpostavil mrežo prostovoljcev v svoji občini in postavil sistem dela, pri čemer mu bo zunanji, najet svetovalec pomagal z dobrimi praksami, izkušnjami in metodologijami. Vpeljala se bo še namenska programska oprema za podporo vodenja prostovoljcev in delovanja Info točke.

Na podlagi vsega pridobljenega znanja v tej fazi in dobre prakse iz občine Kamnik, se bo pripravila za vsako izmed treh občin Operativna strategija pomoči za starejše, ki bo vključevala potrebe lokalnega prebivalstva, kapacitete inštituciji in njihovo pripravljenost za sodelovanje in vključevanje v koordinacijo, kapaciteto skupine prostovoljcev ter drugih faktorjev pomembnih za učinkovit in hiter zagon Točke za starejše.

Faza 2 (od oddaje vloge na ARSKTRP – 31.12.2022)

Ključen cilj druge faze je uspešen zagon Točke za starejše. Da ga bomo dosegli bomo ob pomoči zunanjega svetovalca prenesli vse potrebno znanje, ki so ga razvili v občini Kamnik, se usposobili za delo s programsko opremo, ki bo podpirala organiziranost dela in pomagala k hitrosti in kakovosti opravljanja storitev. Uredili bomo minimalno potrebno infrastrukturo (telefon, računalnik) in postavili ključne komunikacijske kanale za starejše, da bomo lahko z njimi komunicirali (e-mail, telefon, možnost osebnega obiska). Nato bomo izvedli uraden zagon Točke za starejše in nadaljevali izvajanje pilotnega delovanja vse do zaključka projekta. Obe občini projektni partnerici, sta že izjavili, da v kolikor bo Točka za starejše izvajala kakovostni servis in bo pozitiven odziv s strani prebivalcev občine, bodo zagotovili nadaljnje delovanje točke in tudi njen razvoj, saj se izvajajo zelo nujne storitve, ki za zelo nizke stroške, nudijo neprecenljivo podporo najranljivejšim prebivalcem.

Sledila bo zelo pomembna faza, ko bomo morali starejše nagovoriti, da bodo spoznali naš namen in predvsem kaj in kako jim lahko pomagamo. Najprimernejši bi bil sicer osebni nagovor pri njih doma, vendar je logistično, finančno in časovno preveč zahteven. Zato bomo zaprosili lokalne inštitucije in posameznike, ki imajo neposreden oseben stik z starejšimi, ki živijo na domu, da ponesejo dober glas o nas in predstavijo našo storitev. V ta namen bomo naredili enostavna tiskana navodila na štirih manjših straneh, ki ga bo naš »promotor« dal starejši osebi. V podporo »promotorjem« bomo izvedli tudi spletno predstavitev, kjer bomo navodila predstavili in jih opozorili, kje jih lahko pridobijo tudi v tiskani obliki.

Pripravili bomo še pet izbranih predavanj (Prostovoljske skupine in skupine za samopomoč, Kdaj v dom za starejše, Prilagoditev bivalnega okolja v starosti, Delo z uporabniki v pisarni za starejše,  Zdrava prehrana) za starejše in njihove svojce, kjer bomo v prvi vrsti podali veliko dobrih nasvetov s področja izzivov, s katerimi se starejši vsakodnevno soočajo. Hkrati pa bo to tudi priložnost za približanje Točke za starejše ciljni skupini.

Znotraj operacije bomo izvajali tudi promocijske aktivnosti s katerimi bomo ozaveščali širšo javnost in ciljne skupine o projektu in njegovih aktivnostih. Promocije bomo izvajali na družabnih omrežjih  (12 objav), v  lokalnih časopisih (Moja Občina ali Občan, Krajevne novice, Rokovnjač, Kamničanka, Pletenice in Novice iz Moravške Doline) (6 objav), na spletnih straneh projektnih partnerjev (6 novic) in na spletnem informatorju Srce Slovenije (3 prispevki). Obveščanje bo enakomerno razdeljeno med obe projektni fazi.

Cilji:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

FAZA 1 (trajanje od oddaje vloge na ARSKTRP do 31.03.2022)

 DP1: Koordinacija in vodenje projekta sodelovanja

DP2: Uvodno predavanje in izobraževanje koordinatorjev storitev za starejše

BP3: Mapiranje in analiza obstoječih storitev v občinah

DP 4: Vzpostavitev sistema koordinacij inštitucij in mreže prostovoljcev

DP 5: Priprava operativne strategije pomoči za starejše z izbranimi storitvami

DP 8: Informiranje in obveščanje

FAZA 2 (trajanje od oddaje vloge na ARSKTRP do 31.12.2022)

 DP1: Koordinacija in vodenje projekta sodelovanja

DP 6: Vzpostavitev in delovanje Info točke za starejše

DP 7:  Izobraževanja za starejše in njihove bližnje

DP 8: Informiranje in obveščanje

 Rezultati: