Potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja

26.
Maj

26. maj 2020 – LAS Srce Slovenije je bil 21. maja 2020 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo obveščen o potrditvi 1. spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije. Predlog spremembe Strategije LAS, ki ga je Skupščina LAS potrdila 26. novembra 2019, je bil pripravljen zaradi dodelitve dodatnih sredstev iz sklada EKSRP za sofinanciranje projektov iz naslova uspešnosti LAS. S tem je LAS Srce Slovenije dobil potrditev, da lahko objavi razpis za dodatnih 180.481,76 EUR. Razpis bo objavljen predvidoma do konca junija 2020.

Strategija lokalnega razvoja predstavlja izjemno pomemben dokument, ki je podlaga za finančni okvir in izbor projektov za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), s katerimi razpolaga LAS Srce Slovenije v programskem obdobju 2014-2020. LAS Srce Slovenije je pristopil k pripravi spremembe lani jeseni, ko je pozval člane LAS in drugo zainteresirano javnost k podaji predlogov za spremembo strategije. Obenem je vodilni partner LAS preveril in uskladil realno stanje izvajanja strategije z načrtovanimi cilji in kazalniki. Sprememba strategije je bila pred oddajo na Koordinacijski odbor CLLD obravnavana in potrjena na Razvojnem svetu LAS in Skupščini LAS. 

Ključne spremembe pri strategiji izhajajo iz dodatnih sredstev in s tem povezanim doseganjem kazalnikov. Pomembno je tudi spremenjeno točkovanje meril za ocenjevanje operacij, kjer dajemo po novem večji poudarek ciljem Strategije lokalnega razvoja, okolju in ranljivim ciljnim skupinam, ki smo jih vsebinsko nekoliko širše opredelili. Niža se tudi najvišja vrednost upravičenih sredstev operacij na 20.000 EUR v primeru enega izvajalca in 40.000 EUR v primeru partnerskega projekta.

Strategija lokalnega razvoja (sprememba 26. 11. 2019)

Osnutek javnega poziva (sprememba 26. 11. 2019)