Projekti EKSRP

Znanje preteklosti za zdravo prihodnost

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2022 – april 2023

Nosilec projekta: Javni zavod za kulturo Kamnik

Partnerji projekta: Občina Kamnik, Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice, Društvo podeželjskih žena Moravče

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.500,16 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.975,12 EUR

Opis projekta:

Projekt je namenjen ohranitvi in pomladitvi mekinjskega travniškega visokodebelnega sadovnjaka, ki je poleg sadovnjaka v Tunjicah edini načrtno ohranjan in strokovno vzdrževan tovrstni sadovnjak na območju LAS Srce Slovenije. S partnerjem Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice bodo ob samostanu Mekinje zasajene stare udomačene in avtohtone vrste sadnega drevja, obstoječe stare sorte pa ohranjene. Za pospeševanje opraševanja drevja v času cvetenja in zmanjševanja škodljivcev bo postavljen “hotel za žuželke” v obliki skulpturalno postavljenega suhozida v samem sadovnjaku. Pomen tovrstnih posegov v naravo bo predstavljen na predavanjih in delavnicah, ki bodo potekala v sadovnjaku ob primernem letnem času. V projekt bodo vključeni tudi mladi, katerim bodo namenjene delavnice okušanja starih sort sadja, poučevanja vzgoje in osnovnih veščin gojenja dreves, npr. cepljenja.

Projektne vsebine, ki sledijo, bodo namenjene spoznavanju tradicionalne kulinarike, povezane s sadjem, ki so ga pridelali v domačih sadovnjakih. Te stare recepte bi želeli obuditi na kuharskih delavnicah in jih širši javnosti predstaviti v obliki zloženke z izbranimi recepti. Za namen izvedbe tečajev in delavnic bi obnovili prostor v pritličju samostana. Dvorano bi opremili s premičnim kuhinjskim pultom in koriti, da bi v primeru, ko se ne bodo izvajale kuharske delavnice, dvorana lahko služila tudi kot predavalnica in v primeru slabega vremena kot prostor za delavnice o sadnem drevju, ki bi sicer potekala v sadovnjaku. Jedi in recepti bodo služili tudi pri pripravi obrokov samostanskim gostom, kar krepi avtentičnost lokalne turistične ponudbe.

Cilji:

 • zagotovitev skladnega in vzdržnega razvoja samostana kot spomenika lokalnega pomena na osnovi trajnostnega in sonaravnega razvoja potencialov celotnega območja LAS Srce Slovenije;
 • ohranitev in izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti v lokalnem okolju;
 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja;
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja;
 • izboljšanje znanja in kompetenc podeželskih akterjev;
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano;
 • krepitev lokalne identitete;
 • izboljšanje kakovosti lokalnih storitev;
 • krepitev razvojnih partnerstev;
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev;
 • povezovanje lokalnih ponudnikov hrane (kmetije) in gostinskega sektorja v pripravo menijev;
 • povečanje prepoznavnosti ponudnikov iz LAS Srce Slovenije na kulinaričnem zemljevidu.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • priprava terena in izvedbenega projekta zasaditve sadovnjaka, vključno z zgodovinskimi viri in pripravo načrta zasaditve;
 • zasaditev sadik starih odpornih in avtohtonih vrst sadnega drevja, skrb za obstoječa stara drevesa in nego sadik in postavitev »hotela za žuželke«;
 • raziskava o kulinariki in receptih in nabor receptov v sodelovanju s sestrami uršulinkami, partnerji in zunanjimi strokovnjaki;
 • priprava knjižice z recepti z vzorčnimi jedmi po izbranih receptih, prezentacija za potrebe fotografiranja;
 • prenova dvorane v Mekinjskem samostanu in nabava opreme za izvajanje delavnic;
 • organizacija in izvedba predavanj na temo dela v sadovnjaku in poznavanja starih sadnih vrst;
 • organizacija in izvedba kuharskih delavnic;
 • promocija projekta (spletna stran, lokalni časopis);
 • koordinacija in vodenje projekta.

Rezultati:

 • ureditev starodebelnega sadovnjaka na samostanskem dvorišču z zasaditvijo 15 dreves in postavitvijo hotela za žuželke;
 • ureditev prostora in nabava opreme za izvedbo delavnic v samostanu (stoli, mize, pomični pult in korita);
 • izdana knjižica s tradicionalnimi recepti, izvedenimi na sodoben način;
 • izvedeno predavanje za vodje prehrane v šolah in zavodih;
 • izvedene 4 tematske delavnice o pomenu ohranjanja starih avtohtonih in udomačenih sort v sadovnjakih, prikaza obrezovanja drevja,  izdelave cepičev in okušanja plodov;
 • izvedene 4 kuharske delavnice v Mekinjskem samostanu in na gradu Tuštanj;
 • medijska prepoznavnost rezultatov projekta preko objav v medijih;
 • uspešno izveden projekt.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.