Projekti EKSRP

Za lokalno hrano

(Pospeševanje lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije)

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2023 – september 2024

Nosilec projekta: LAS Srce Slovenije

Partnerji projekta: KORENINICA z. o. o., PE Litija, FRTICA, d. o. o., Samo Upelj, Osnovna šola Gradec, Občina Dol pri Ljubljani Občina Dol pri Ljubljani

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.276,96 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.830,02 EUR

Opis projekta:

Spodbujanje lokalne pridelave hrane za višjo samooskrbo prebivalcev predstavlja pomembno prednostno nalogo območja LAS Srce Slovenije. Operacija Za lokalno hrano neposredno nagovarja vizijo LAS Srce Slovenije, ki želi ustvariti prostor priložnosti za zdravje in dobro počutje svojih prebivalcev, k čemur lahko veliko pripomore dostop do zdrave, lokalno pridelane hrane.

Kljub dobrim izhodiščem na področju kratkih dobavnih verig, ki jih je v prejšnjem programskem obdobju vzpostavila na območju LAS Srce Slovenije zadruga za razvoj podeželja Jarina, je danes na tem pomembnem strateškem področju zaznati manko. Na območju LAS Srce Slovenije je zaznana potreba, da se ponovno preveri in vzpostavi povezave na področju samooskrbe s hrano. S tem namenom je v projekt kot partnerska organizacija vključena zadruga Koreninica z. o. o., ki želi svoje delovanje na področju kratke dobavne verige s hrano razširiti tudi na območje LAS Srce Slovenije. Poleg Koreninice vključuje projekt še različne druge deležnike, ki sodelujejo v kratki dobavni verigi od proizvajalca do potrošnika, in sicer kmetijo, ki se ukvarja z osnovno pridelavo (Samo Upelj), prehransko predelovalno podjetje (FRTICA d. o. o.), izobraževalno ustanovo (OŠ Gradec) in lokalno skupnost (Občina Dol pri Ljubljani). Preko operacije Za lokalno hrano bodo poskušali partnerji ponovno vzpostaviti mrežo za lokalno samooskrbo s hrano in obuditi partnerstva med pridelovalci in kupci na območju LAS Srce Slovenije.

Cilji in prevideni učinki operacije:

 • vzpostavljeno partnerstvo bo omogočilo razvoj pozitivne podjetniške klime na prehranskem področju, povezovanje med različnimi deležniki v kratki dobavni verig hrane in tudi uvedbo novih dejavnosti pri partnerjih;
 • hitrejši razvoj in podjetniški preboj vključenih partnerjev (naložbe v opremo in ohranjanje delovnih mest);
 • višja kakovost življenja lokalnih prebivalcev, tudi ranljivih ciljnih skupin, tako z vidika vključevanja v družbo preko različnih dogodkov, kot tudi z vidika uživanja zdrave, lokalno pridelane hrane;
 • višja samooskrba s hrano, ki temelji na učinkovitejši rabi lastnih endogenih resursov območja, v smislu uporabe lastnih človeških virov in socialnega kapitala, kot tudi z vidika ohranjanja in boljše izrabe naravnih danosti, obdelovalnih površin in kulturne krajine na splošno;
 • spodbujanje trajnostnih okoljskih praks preko kratkih dobavnih verig, izobraževalnih vsebin in tudi preko dogodkov in skupnih promocijskih akcij.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • priprava pregleda stanja in razširitev mreže ponudnikov v verigi lokalne samooskrbe s hrano v Srcu Slovenije;
 • naložbe pri prehranskih ponudnikih, ki bodo usmerjene v krepitev njihovih proizvodnih in prodajnih zmogljivosti;
 • izobraževalne akcije, namenjene otrokom, starejšim, ženskam in drugim prebivalcem;
 • dogodki in promocijske akcije, namenjeni pospeševanju proizvodnje in prodaje lokalnih izdelkov;
 • prenos dobrih praks na območje LAS Srce Slovenije, ki bodo tudi del mednarodnega posveta v Sloveniji;
 • vodenje in koordinacija projekta.

Rezultati:

 • vzpostavljeno partnestvo med LAS, kmetijami, prehranskimi podjetji, zadrugami, javnimi institucijami (šolami) in lokalno skupnostjo;
 • oblikovanje kratke dobavne verige na področju oskrbe z lokalno pridelano hrano na območju LAS, razširitev mreže dobaviteljev in kupcev;
 • pregled dobrih praks iz Slovenije in tujine, implementacija izbrane prakse na območju LAS;
 • organizacija mednarodnega posveta na temo lokalne proizvodnje hrane in študijskega obiska LAS Srce Slovenije;
 • organizacija 3 motivacijsko-izobraževalnih delavnic za lokalne pridelovalce in predelovalce z ogledi dobrih praks;
 • izvedba 3 ponovitev lokalne tržnice, kulinaričnega dogodka in kulinarične delavnice v Dolu pri Ljubljani (z nakupom opreme);
 • razširitev ponudbe prodajnega kotička v Frtici z lokalnimi izdelki 5 novih lokalnih ponudnikov in izvedba 6 degustacijskih dnevov v Frtici;
 • izvedba EKO zajtrka za učence OŠ Gradec;
 • izvedba 8 delavnic kmetovanja za učence in starejše vaščane na šolskem EKO vrtu v POŠ Jevnica (vključno z nabavo opreme in materiala) in ogled učne kmetije;
 • naložba v posodobitev proizvodnje za delo v sadovnjaku na Kmetiji Kufin – nakup opreme;
 • naložba v posodobitev prodaje za delo v trgovini Frtica – nakup opreme;
 • priprava promocijskih objav, 5 kratkih filmov in 50 fotografij za promocijo lokalne potrošnje hrane na socialnih omrežjih:
 • priprava vsebin za predstavitveno spletno stran Koreninice.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.