Projekti EKSRP

Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2017 – december 2018

Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Skupna vrednost projekta brez DDV: 79.596,00, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 67.656,60

Vrednost LAS Srce Slovenije brez DDV: 30.674,00, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 26.072,90

Opis projekta: 

Območje Kamniško-Savinjskih Alp je bogato z vodnimi viri, kar je hkrati potencial za razvoj turizma in odgovornost, da vode varujemo in ohranimo njihovo kvaliteto. Vode v različnih oblikah (vodna pot, vodne zgodbe, povezava voda z naravno in kulturno dediščino (slapovi, soteske, jame, mlin, …) bodo temelj in rdeča nit nadaljnjega turističnega razvoja območja. V turističnem smislu so vode na tem območju še zelo slabo izkoriščene. Namen projekta je tudi vplivati na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino in ohranjati njeno kvaliteto, saj bomo le tako lahko dolgoročno razvijali trajnostni turizem. Pitje vode neposredno iz izvirov, strug potokov, je globalno gledano velika redkost. Želimo, da prebivalce območja ozavestimo, da je to danost, ki jo moramo skrbno varovati in ne smemo dopustiti neodgovornega onesnaževanja rečnih povirij. Obiskovalcem območja bomo predstavili bogastvo naših voda. Razvit bo nov turistični produkt vodna pot, ki bo povezovala vodne vire okoli Kamniško-Savinjskih Alp, pripravljena bo tudi brošura z rezultati projekta.

Cilji projekta:

 • izboljšanje stanja narave in habitatov z aktiviranjem naravne dediščine;
 • ohranjanje poseljenosti, zagotavljanje dviga kakovosti življenja in storitev, ohranjanje identitete in kulturne dediščine;
 • vzpodbudbujanje razvoja dinamičnega konkurenčnega podjetništva za zeleno gospodarsko rast;
 • zagotavljanje večje socialne in družbene vključenosti dela populacije, ki je odrinjen na rob družbe.

Glavne dejavnosti za doseganje cilja:

 • razvoj turističnega produkta (delavnice za oblikovanje turističnega produkta);
 • pregled in izbor lokacij -izbor vodnih virov za nadaljnje analize kvalitete vode (geološko hidrološke, fizikalno kemijske, biološke, mikrobiološke ter bioindikatorske analize podzemeljskih in izvirskih vrst živali);
 • priprava zgodb za naravo in kulturo (krovna zgodba in 3 podporne zgodbe naravne in kulturne dediščine območja);
 • načrt interpretacije Kamniško-Savinjskih Alp;
 • izobraževanje vodnikov za kvalitetno interpretacijo območja, dolečenih lokacij ali tem in izdelan Priročnik za vodnike oz model za usposabljanje;
 • promocijsko gradivo (brošura, turistični produkt);
 • festival pitne vode;
 • vodenje in koordinacija operacije.

Rezultati:

 • turistični produkt;
 • analiza kvalitete vode izbranih vodnih virov;
 • zgodbe naravne in kulturne dediščine območja;
 • usposobljeni turistični vodniki, informatorji in drugi turistični delavci;
 • brošura z rezultati projekta
 • turistični produkt;
 • izveden festival pitne vode, z namenom ozaveščanja o pomenu ohranitve čiste vode.