Novice

V LAS Srce Slovenije pripravljamo novo strategijo lokalnega razvoja za namen delovanja do 2027, ki bo podlaga za naše nadaljnje delo in razdelitev evropskih sredstev za razvoj podeželja od leta 2024 dalje. Dokument bomo obravnavali na sejah Razvojnega sveta in Skupščine LAS v sredo, 12. julija 2023, v Dolskem ter ga oddali nato v potrditev na pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S postopkom oblikovanja lokalne akcijske skupine in priprave nove strategije lokalnega razvoja za namen delovanja do leta 2027 smo v LAS Srce Slovenije pričeli v januarju s podpisom konzorcijske pogodbe, h kateri je pristopilo 70 članov in kasneje še dodatnih 6.

Izvedli smo sedem delavnic s 190 lokalnimi prebivalci, po eno v vsaki občini in skupno, na kateri smo predstavili sintezo rezultatov s posameznih delavnic in konkretizirali nekatere projekte. Ideje za razvoj občin in območja so z nami delili številni predstavniki občin, javnih zavodov, podjetniki, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, predstavniki društev, zavodov in drugi posamezniki.

Izvedli smo dve srečanji ožje fokusne skupine in opravili smo še več kot 50 osebnih in telefonskih razgovorov s potencialnimi nosilci projektnih idej in drugimi akterji z območja LAS. Za namen zbiranja projektnih idej smo na spletni strani LAS objavili tudi spletni obrazec, v katerega so lahko potencialni kandidati vpisali svoje projektne ideje. Vzpostavili smo stik s podpornimi strokovnimi organizacijami, ki imajo pregled nad posameznimi področji gospodarskega in družbenega življenja na območju LAS. Izvedenih je bilo tudi več sestankov in študijskih obiskov za projekte sodelovanja z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami.

Na podlagi vseh teh vhodnih informacij smo v LAS pripravili strateški dokument, ki vključuje med drugim podrobno analizo stanja, pregled ključnih potreb območja, cilje in kazalnike ter vsebinska področja ukrepanj, ki bodo vodilo pri objavljenih razpisih od leta 2024 dalje. Pri pripravi strategije lokalnega razvoja je bila možnost sodelovanja ves čas omogočena vsej zainteresirani javnosti. Dokument bomo po dokončni uskladitvi objavili na spletni strani LAS Srce Slovenije.