Novice

Vlada je 22. 12. 2023 izdala Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027. Gre za pomemben dokument, ki določa izvajanje lokalnega razvoja preko lokalnih akcijskih skupin vse do leta 2027 v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se v obdobju 2023-2027 financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD je na voljo 84,55 mio evrov, ki bodo namenjeni za izvajanje projektov v okviru strategij lokalnega razvoja (SLR) in upravljanje lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Podrobneje Uredba določa podporo za izvajanje projektov v okviru SLR, vključno s projekti sodelovanja med LAS. SLR smo lokalne akcijske skupine pripravile v letu 2023 in naj bi bile odobrene in se začele izvajati v začetku leta 2024. Upravičenci do podpore so lahko LAS in fizične ali pravne osebe (razen pri ESRR, kjer fizične osebe, z izjemo samostojnih podjetnikov, niso upravičene).

Projekti bodo lahko izvedeni v naseljih z manj kot 10.000 prebivalcev, ne glede na to, pa se v teh naseljih lahko izvajajo promocije, izobraževanja, delavnice in druge manjše aktivnosti. Uredba prinaša kar nekaj poenostavitev, poenotenje pravil med skladoma EKSRP in ESRR, možnost uveljavljanja predplačil in DDV, kot jih dopušča zakonodaja, uveljavljanje stroškov v obliki poenostavljenih oblik stroškov, vključno s stroški dela tudi za prostovoljsko delo.

Najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt je 200.000 evrov, najnižji znesek javne podpore za posamezni projekt pa 5.000 evrov. Stopnja javne podpore posameznega projekta znaša 80 % upravičenih stroškov projekta, za sklad EKSRP se stopnja podpore za določene naložbe zniža na 65 % upravičenih stroškov.

Sistem izbora projektov ostaja enak kot v prejšnjem programskem obdobju. LAS bo objavil javni poziv za izbor projektov za območje svojega LAS. Nato bodo izbrani projekti na ravni LAS na podlagi meril za izbor projektov, potrdil jih Upravni odbor (Razvojni svet) ali Skupščina LAS. Vodilni partner LAS nato projekte za sklad EKSRP vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki izda odločbo o pravici do sredstev. Projekte za sklad ESRR se vloži na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki z upravičencem sklene pogodbo o sofinanciranju.

Vodilni partnerji bodo za predpisane naloge, ki jih bodo opravljali za LAS, upravičeni do podpore upravljanje LAS, torej za tekoče stroške upravljanja LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, stroške animacije lokalnega območja ter stroške pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo projektov. Podpora bo iz skladov EKSRP in ESRR izplačana v obliki pavšalnih izplačil, v zneskih določenih v SLR, pod pogojem, da bodo doseženi določeni mejniki, kot jih predpisuje Uredba.

Nadalje Uredba določa sistem vlaganja vlog za odobritev projektov in vlaganja zahtevkov za izplačilo, obveznosti, finančne določbe, splošne obveznosti upravičenca, sheme državnih pomoči za projekte ter vsebuje kontrolni sistem in upravne sankcije za učinkovito izvajanje pristopa LEADER/CLLD.

Povezava: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023132.pdf