Novice

V Uradnem listu sta bila 23. 12. 2022 objavljena Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027, ter Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Na podlagi javnega poziva lahko začnemo v Srcu Slovenije s postopkom ponovnega oblikovanja lokalne akcijske skupine in pripravo nove strategije lokalnega razvoja, ki bo podlaga za delitev evropskih sredstev v novem programskem obdobju, ki je pred nami.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa, imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za izvajanje evropske skupne kmetijske politike je bil s strani Evropske komisije 28. 10. 2022 potrjen Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada EKSRP. Za koriščenje sredstev iz sklada ESRR pa je Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji Evropska komisija potrdila že 13. 12. 2022.

Na podlagi izdane uredbe se bomo morali LAS-i ponovno organizirati kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnega, ekonomskega in socialnega sektorja. Na ravni oblikovanja LAS-ov ter kasneje pri odločanju o projektih po izvedbi javnih pozivov za izbor projektov, ki jih bomo objavili LAS-i, bo potrebna velika pozornost, da nobeden od naštetih sektor ne bo nadzoroval odločanja.

LAS-i, ki delujemo v programskem obdobju 2014-2020, torej tudi LAS Srce Slovenije, imamo možnost, da nadaljujemo s svojim delom tudi v prihodnje ali pa se glede na potrebe in odločitev deležnikov z območja oblikujemo v nov LAS. Upoštevati moramo, da je članstvo v LAS odprto za nove deležnike, pri čemer se spodbuja vključevanje mladih, žensk, ranljivih skupin, nevladnih organizacij z območja in drugih zainteresiranih. V skladu z uredbo bomo morali LAS-i upoštevati obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi LAS, pogoje za zmogljivost LAS ter upravno in kadrovsko sposobnost vodilnega partnerja, kot izhaja iz uredbe. Rok za izpolnitev naštetega je, poleg ostalih pogojev, ki izhajajo iz uredbe, ter vložitve vloge za izplačilo prve faze pavšalnega zneska pripravljalne podpore, 3. marec 2023.

V nadaljevanju bomo morali LAS-i do 31. julija 2023 pripraviti in oddati nove strategije lokalnega razvoja (SLR) za svoja območja. Pri pripravi SLR bomo morali opredeliti dodano vrednost izvajanja lokalnega razvoja na našem območju, opraviti analizo stanja lokalnega območja, analizo razvojnih potreb in potencialna območja, vključno s SWOT-analizo, ter na podlagi tega oblikovati ustrezne ukrepe. Ukrepi bodo po odobritvi SLR, ki je predvidena do konca leta 2023, podlaga za izvajanje projektov na terenu, ki se bodo lahko pričeli pripravljati po objavi javnih pozivov za potrditev projektov LAS.

Vse zainteresirane vabimo, da se vključijo v LAS Srce Slovenije oz. v druge LAS-e na njihovih območjih, ter s tem pripomorejo k oblikovanju kvalitetnih SLR, ki bodo odražale dejanske potrebe in razvojni potencial območij.

Povezava na javni poziv