Projekti EKSRP

Kolesarska veriga na podeželju

Status: zaključen

Trajanje projekta: oktober 2020 – maj 2023

Partnerji projekta: LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS  Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov

Vrednost projekta brez DDV: 143.047,59 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 99.664,28 EUR

Opis projekta:
Projekt je namenjen uvedbi in nadgradnji kolektivnega sistema množične mobilnosti na območju 12 lokalnih akcijskih skupin in kar 32 občin v Sloveniji. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo mobiln.si ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi kolesarskimi sistemi v Sloveniji bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območjih podeželja. Aktivnosti bodo približale trajnostno mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivim skupinam.

S certificiranjem kolesarjem prijaznih ponudnikov, izobraževanjem o uporabi električnih koles ter prenosom dobrih praks med območji LAS se bo zavedanje in ponudba za kolesarje tudi na območju LAS Srce Slovenije dvignila na višjo raven. To bo vplivalo na povečanje trajnostnih oblik kolesarskega turizma, nova delovna mesta in prepoznavnost območja LAS. Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le-teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečala raba učinkovite rabe energije, obnovljivih virov in znižale emisije CO2. Pripravljena bo tudi študija pozitivnih učinkov operacije in povezaa vseh v skupno spletno in mobilno točko. Skupna promocija bo omogočila delitev projektnih vsebin med uporabnike.

Cilji:

 • večja prepoznavnost kolesarskih poti na območju LAS, tudi z vidika podjetniške priložnosti in inovativne turistične ponudbe;
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS;
 • večja turistična prepoznavnost območja LAS in razvoj turistične ponudbe.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • A1: Vodenje in koordinacija projekta
 • A2: Izdelava študije, umeščanje v prostor, svetovanje pri izvedbi, primopredaji, zagonu: Priprave grafičnih podlag postaj pri umeščanju v prostor, pomoč pri umeščanju v prostor in določitev optimalne mikrolokacije in končne rešitve, svetovanje pri primopredaji, zagonu sistema upravljanja, ureditvi splošnih pogojev in cenovnih politik, prvi stopnji integracije. Prenos znanj z obstoječih sistemov. Izdelava študije pozitivnih učinkov operacije na zdravje, vpliv na prostor, URE in emisije.
 • A3: Svetovanje pri postopkih javnega naročila: Po pridobljenih tržno primerljivih ponudbah izbralo izvajalca (z znanjem in izkušnjami z JN), ki bo izpeljal celoten postopek javnega naročila za dobavo in montažo opreme za vse sodelujoče LAS-e oziroma za vse naročnike po LAS-ih. Vodilni partner LAS Gorenjska košarica bo v sodelovanju z ostalimi (11-imi) sodelujočimi LAS-i s pomočjo izvajalca (z znanjem in izkušnjami z JN) pripravil in objavil skupno Javno naročilo ter vso potrebno dokumentacijo, katere namen je pridobitev kompatibilne opreme z že obstoječo opremo, ter kompatibilno opremo med naročniki v projektu.
 • A4: Dobava in montaža opreme za izposojo koles: Vzpostavitev štirih (4) postavljenih postaj za izposojo koles, ki vključujejo električna in navadna kolesa.
 • A5: Prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami) in pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«: Predstavitev sistema izposoje koles: idejna zasnova, izvedba teoretičnega dela programa, izvedba praktičnega dela programa z vključitvijo ranljivih skupin upokojencev, žensk, mladostnikov, iskalcev prve zaposlitve, brezposlenih mladih in invalidov; zasnova programa / skupina A in informativna delavnica za pridobivanje znanj za delovno mesto ‘serviser in vzdrževalec E-koles’ / skupina B
 • A6: Promocijske aktivnosti: Promocijske aktivnosti so zasnovane za vse sodelujoče LAS-e v projektu sodelovanja na način, da se pripravi kvalitetna skupna promocija z dogodkom, ki bo vključevala vse naročnike. Dogodek bo vodil, organiziral ter pripravil zabavno-informativni program dramski igralec z nacionalno prepoznavnostjo. Dogodek bo sočasno predstavljal način uporabe sistema, električnega kolesarstva na splošno ter ozaveščal o potrebnosti kvalitetne kolesarske infrastrukture na območjih operacije. Program bo vseboval tudi catering za cca. 70 ljudi. Pripravila se bosta 2 kvalitetna videa z promocijsko vrednostjo za vse udeležence, kot tudi operacije na splošno. Drug video bo na zanimiv način prikazal rabo sistema. Namen je ustvariti vsebino, ki bo privlačna in uporabna po zaključku operacije. Angažira se izvajalca z renomejem na nacionalni ravni, z produkcijski referencami z nacionalne televizije.
 • A7: Celostna grafična podoba ter izdelava promocijskih elementov
 • A8: Dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije (z enakim uporabniškim imenom) oz. 1 stopnja integracije na različnih območjih: Zasnova enotne platforme z enotno uporabniško izkušnjo, zasnova arhitekture podatkovnih baz, ki omogočajo za uporabnika nemoteno prehajanje, istočasno pa ločujejo opremo in sisteme po LAS-ih/občinah, prirejanje uporabniškega vmesnika, prirejanje mobilne aplikacije, priprava obstoječih baz podatkov in izdelava varnostnih kopij, migracija obstoječih sistemov na enotno platformo, zasnova in uvajanje enotnih protokolov pri novih sistemih, nadzor in podpora enotni bazi podatkov za dobo financiranja projekta, svetovanje in podpora pri zasnovi in uvajanju enotnih Splošnih pravil in pogojev uporabe ter paketov.
 • A9: Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na aplikaciji »mobiln.si« in izdelava spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov: Gre za deljenje že obstoječih vsebin, ki bodo dosegli multiplikativne učinke ob integraciji v aplikacijo za rezervacijo in sposoja koles. Na ta način se bo povečala tako varnost, privlačnost kolesarjenja znotraj sistema, ko tudi sicer. Imelo bo tudi promocijo vlogo, saj bodo uporabnikom enostavno dostopni vsi materiali, vezani na kolesarstvo in kolesarske poti, ki so bili pripravljeni izven te operacije.
 • A10: Organizacija in izvedba zaključnega dogodk: Predvidena je organizacija skupnega dogodka na nacionalni ravni, ki bo predstavil način uporabe sistema, električnega kolesarstva na splošno ter ozaveščal o potrebnosti kvalitetne kolesarske infrastrukture na območjih operacije.

Rezultati:

 • postavljene 4 izposojevalnice koles na območju LAS Srce Slovenije;
 • vključitev oseb iz ranljivih skupin (mladi v šolah, ženske, starejši, brezposelni);
 • izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije;
 • izdelava skupne grafične podobe;
 • izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«;
 • nadgradnja aplikacije mobiln.si;
 • integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo;
 • izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja;
 • izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.