Novice

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je 11. januarja 2023 objavila poziv za članstvo v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije, ki se bo za namen delovanja do leta 2027 oblikovala na novo. Na poziv se je odzvalo kar 70 predstavnikov občin, javnih zavodov, društev, zasebnih zavodov in podjetij ter samostojni podjetniki, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in posamezne fizične osebe. Vsi, ki so podpisali pismo o nameri za članstvo v LAS Srce Slovenije so vabljeni na ustanovno skupščino, ki bo potekala v torek, 31. januarja 2023, v Dolskem. Ob tej priložnosti bo potekal svečan podpis konzorcijske pogodbe. Članstvo v LAS je prostovoljno, odprtega tipa, brezplačno in dostopno vsem pod enakimi pogoji, zato se lahko novi člani pridružijo kadarkoli tudi po podpisu konzorcijske pogodbe. Vključitev v LAS predstavlja nadaljevanje odgovornega in aktivnega delovanja v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki delujejo na območju Srce Slovenije.

Po prvi skupščini LAS bomo v LAS pristopili k pripravi nove strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. V njej bomo na podlagi pridobljenih pobud s strani lokalnih prebivalcev opredelili ključne skupne izzive na področju razvoja podeželja. Po potrditvi strategije konec leta 2022 bo sledilo črpanje sredstev iz Evropskega kmetijska sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Podlaga za oblikovanje novega LAS in pripravo nove strategije sta Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027, in Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027, ki sta bila objavljena konec lanskega leta.  Na podlagi izdane uredbe se moramo LAS-i ponovno organizirati kot pogodbeno partnerstvo, sestavljeno iz predstavnikov javnega, ekonomskega in socialnega sektorja. Na ravni oblikovanja LAS ter kasneje pri odločanju o projektih bo potrebna velika pozornost, da nobeden od naštetih sektor ne bo nadzoroval odločanja.

LAS-i, ki smo delovali že v programskem obdobju 2014-2020, smo se večinoma odločili, da nadaljujemo s svojim delom tudi v prihodnje v že zastavljeni obliki. V skladu z Uredbo moramo upoštevati obvezne sestavine pogodbe o ustanovitvi LAS, pogoje za zmogljivost LAS ter upravno in kadrovsko sposobnost vodilnega partnerja. Rok za izpolnitev naštetega je 3. marec 2023.

Do 31. julija 2023 pa moramo pripraviti in oddati še nove strategije lokalnega razvoja (SLR) za svoja območja. Pri pripravi SLR bomo morali opredeliti dodano vrednost izvajanja lokalnega razvoja na našem območju, opraviti analizo stanja na območju, analizo razvojnih potreb in potencialov območja, vključno s SWOT-analizo, ter na podlagi tega oblikovati ustrezne ukrepe. Ukrepi bodo po odobritvi SLR, ki je predvidena do konca leta 2023, podlaga za izvajanje projektov na terenu, ki se bodo lahko pričeli pripravljati po objavi javnih pozivov za potrditev projektov LAS.

Vse zainteresirane vabimo, da se vključijo v LAS Srce Slovenije oz. sodelujejo pri oblikovanju kvalitetnih SLR, ki bodo odražale dejanske potrebe in razvojni potencial območij.

Dodatne informacije: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. (vodilni partner LAS Srce Slovenije), 01 – 89 62 713, las@razvoj.si