Projekti EKSRP

E-nostavno na kolo

Status: zaključen
Trajanje projekta: marec 2019 – december 2021

Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS S Ciljem, LAS Loškega pogorja, LAS Za mesto in vas; partner na območju LAS Srce Slovenije je Občina Kamnik.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 464.315,66 EUR, od tega vrednost EKSRP 394.668,35 EUR

Vrednost LAS Srce Slovenije brez DDV:  70.242,17 EUR, od tega vrednost EKSRP 56.030,97 EUR

Opis projekta:

Večina območij že razpolaga z različnimi kolesarskimi potmi, ki pa so velikokrat omejene na občinske meje. Poudarek projekta E-nostavno na kolo je na izgradnji infrastrukture in označevanju. Število turistov kolesarjev se iz leta v leto povečuje, vendar trenutna ponudba ne zadovoljuje njihovih potreb oziroma potenciali za razvoj kolesarskega turizma še niso izkoriščeni. S projektom Gorenjsko kolesarsko omrežje se kolesarska infrastruktura sicer že povezuje preko občinskih pa tudi regijskih mej, saj prestopa meje statistične regije Gorenjske, vendar še vedno primanjkuje podporne infrastrukture, opreme in vsebin. Operacija E-nostavno na kolo prepoznava potenciale na tem področju in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. Ena od vsebin je tudi nadgradnja turističnih produktov, kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«.

Cilji projekta:

 • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti;
 • spodbujati trajnostno mobilnost;
 • spodbujati in razvijati trajnostni turizem;
 • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju;
 • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo;
 • razvoj novih turističnih proizvodov;
 • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i.

Aktivnosti projekta:

 • koordinacija in vodenje projekta;
 • nakup in montaža opreme (v primeru LAS Srce Slovenije gre za nakup opreme za Občino Kamnik);
 • usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov;
 • spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami;
 • promocija projekta;
 • prenos znanj in izkušenj med LAS-i in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS.

Rezultati projekta:

 • vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi;
 • vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij petih LAS;
 • kupljena in nameščena kolesarska oprema na vseh območjih vključenih LAS;
 • pripravljen koncept standardizacije »kolesarju prijaznega ponudnika«;
 • izvedena usposabljanja ponudnikov za izboljšanje oziroma prilagoditev ponudbe kolesarjem;
 • organiziran in izveden skupni ogled dobre prakse za vse ponudnike vključenih območij;
 • oblikovan in natisnjen zemljevid s predstavitvijo kolesarske ponudbe območja;
 • organizirani in izvedeni dogodki za spodbujanje kolesarstva med ranljivimi ciljnimi skupinami;
 • izdelan promocijski material (zvonec za kolo, zavoj prve pomoči);
 • študija s potujočo razstavo na temo razvoja kolesa kot prevoznega sredstva;
 • organizirani in izvedeni ogledi dobrih praks na območjih vseh vključenih LAS-ov ter prenos in implementacija znanj in izkušenj;
 • digitalni priročnik za ponudnike s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik«.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.