Projekti EKSRP

Delamo na b(olje)!

Status: zaključen

Trajanje projekta: maj 2021 – december 2022

Nosilec projekta: Publikus gospodarjenje z odpadki d.o.o., PE Kamnik

Partnerji projekta: Osnovna šola Jurija Vege Moravče; Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik

Skupna vrednost projekta brez DDV: 58.734,77 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 35.935,71 EUR in sredstva LAS 2.241,89 EUR

Opis projekta:

Po podatkih naj bi vsak prebivalec Slovenije letno proizvedel kar 10,5 litrov odpadnega olja, ki ga nepravilno odlaga. In sicer v kanalizacijske cevi, greznice, na kompost ali na travnate površine. Olje se tako nalaga na komunalne cevi in otežuje prehod ostalih odplak, zato morajo komunalna podjetja kanalizacijske cevi pogosteje mehansko čistiti, kar povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev čistilne naprave. Olje, ki pronica v tla, pa gre vse do podtalnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode, zato je le ta ogrožena.

V okviru operacije bo tako vzpostavljeno dolgoročno sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki ga bodo aktivno zbirala gospodinjstva in jih odnašala v ulične zbirne posode na zbirnih centrih ali ekoloških otokih v občini Kamnik. Operacija bo pripomogla tudi k izdelavi novih inovativnih produktov – eko sveč, kar predstavlja popolno novost na obravnavanem območju. V času trajanja projekta bodo izvedene tudi animacijske, izobraževalne in promocijske aktivnosti o pomenu pravilnega zbiranja odpadnega jedilnega olja in njegovi potencialni predelavi, s čimer se bo krepilo zavest o pomenu varovanja okolja.

Z javnim odlaganjem odpadnega jedilnega olja v urejene površine se bo krepilo zavest o pomenu varovanja okolja. Predvsem so za to dovzetni otroci in predstavniki ranljivih skupin, ki jih bomo z aktivnostmi v projektu še dodatno stimulirali. Lokalni prebivalci bodo sami prevzeli nadzor nad lokalnim razvojem, kar jim bo vzbudilo občutek lokalne identitete.. Z izvedbo operacije bomo zmanjšali onesnaženost okolja, izboljšali kakovost podtalnih voda in dolgoročno ohranjali naravo. Zgodba projekta je podobna zgodbi prvotnih ekoloških otokov, ki jih sedaj imamo že za samoumevne. Projekt inovativno širi obstoječe ekološke otoke, kar pomeni, da obstaja potrebna podpora lokalnih prebivalcev.

Cilji:

 • Izboljšanje podjetniške kulture,
 • povečanje inovativnosti in kreativnosti,
 • izboljšanje kakovosti bivanja,
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja,
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželjskih akterjev,

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Izdelava podlag in namestitev zbirnih posod za zbiranje odpadnega jedilnega olja,
 • nakup posodic za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih,
 • nadgradnja dveh uličnih zbirnih posod s sistemom tehnike javljanja Oil-plan,
 • nakup črpalke za prečrpavanje zbranega odpadnega jedilnega olja iz uličnih zbirnih posod in IBC zabojnikov za predhodno skladiščenje zbranega odpadnega jedilnega olja,
 • nakup filtrirne postaje za predelavo odpadnega jedilnega olja,
 • zaposlitev novega sodelavca za obdobje treh mesecev,
 • obveščanje in osveščanje zainteresirane javnosti (letak, zloženka, objave v občinskem glasilu…),
 • izvedba edukativne delavnice na temo ravnanja z odpadnim jedilnim oljem s praktičnim delom (izdelava svečke iz odpadnega jedilnega olja),
 • izvedba strokovne ekskurzije na temo odpadnega jedilnega olja za ranljive skupine v LAS.

Rezultati:

 • Vzpostavljeno organizirano in sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev na območju občine Kamnik,
 • zmanjšanje količin napačno odloženega odpadnega jedilnega olja in posledično onesnaževanja tal ter virov pitne vode,
 • manj obremenjen kanalizacijski sistem in čistilna naprava ter dolgoročno izboljšanje stanja okolja,
 • pridobivanje novih produktov iz ločeno zbranega odpadnega jedilnega olja (sveče),
 • ponovna uporaba ločeno zbranega odpadnega jedilnega olja,
 • dvignjena okoljska ozaveščenost prebivalstva in višja kakovost življenja.