Projekti EKSRP

Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov

Status: zaključen

Trajanje projekta: marec 2019 – december 2022

Partnerji projekta: LAS Srce Slovenije (Sl0venija), LAS Aizkraukle (Latvija), LAS Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania Ziemla Bielska (Poljska), LAS Lunca Prutului de Jos (Moldavija), LAS Kazbegi (Gruzija), LAS Campidano (Italija)

Vrednost projekta brez DDV: 39.721,93 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 33.727,48 EUR

Opis projekta:

Namen projekta sodelovanja LAS je spodbujanje razvoja novih rokodelskih znanj, ročno izdelanih produktov in podeželskih podjetij na območjih sodelujočih LAS, promocija trajnostnih regionalnih podjetnikov s turistično ponudbo in razvoj produktov, ki so zanimivi za sodobne podeželsko turistično ponudbo.

Na ravni celotnega partnerstva si bodo partnerji izmenjali dobre prakse ob vzpostavitvi mreže manjših podeželskih podjetniških ponudnikov, ki delujejo na področju turizma. Partnerji bodo drug drugemu predajali specifična znanja in izkušnje, ki jih je moč prenesti v lokalna okolja sodelujočih lokalnih akcijskih skupin. V času ogledov dobrih praks bodo potekala tudi usposabljanja in delavnice na nacionalni in mednarodni ravni. Partnerji bodo izvajali delavnice na temo regionalnega rokodelstva, lokalnih tržnih znamk, ohranjanju jezika, festivalov itd. Splošen cilj je tudi zviševanje zavedanja širše javnosti o pomenu prenosa tovrstnih znanj.

Na območju LAS Srce Slovenije bomo okrepili obstoječo mrežo rokodelcev in rokodelcem ponudili dodatna izobraževanja s področja razvoj izdelkov in učinkovitejšega trženja. Manjšo skupino rokodelcev bomo spremljali skozi daljše obdobje in jim zagotovili mentorstvo na obeh področjih. za učinkovitejše trženje jim bomo omogočili sodelovanje na lokalnih sejmih in rokodelskih dogodkih. vzpostavili bomo tudi sodelovanje s turistično agencijo, s katero bomo nadgradili obstoječe turistične programe in jih ponudili sodobnemu turistu. Pomemben del projekta bo izvedba rokodelskih delavnic v lokalnih okoljih na območju LAS Srce Slovenije, v katere bomo pritegnili lokalne rokodelce, društva in drugo zainteresirano javnost.

Cilji:

 • povečanje inovativnosti in kreativnosti s spodbujanjem razvoja novih rokodelskih znanj, ročno izdelanih produktov in podeželskih podjetij na območjih sodelujočih LAS, promocijo trajnostnih regionalnih podjetnikov s turistično ponudbo in razvojem produktov, ki so zanimivi za sodobno podeželsko turistično ponudbo bomo povečali inovativnost in ustvarjalnost lokalnega prebivalstva; vzpostavljeno bo mednarodno partnerstvo na področju prenosa podeželskih podjetniških dobrih praks, tudi na območju LAS Srce Slovenije bo okrepljena obstoječa mreža rokodelcev in društev oz. organizacij, ki se ukvarjajo z rokodelskimi vsebinami;
 • izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev: z razvijanjem osnovnih storitev na območju LAS s krepitvijo lokalne identitete, izboljšanjem trženja turistične destinacije Srca Slovenije ter povečanjem raznolikosti turističnih dejavnosti in povečanjem lokalne proizvodnje hrane bomo izboljšali kakovosti in število lokalnih storitev;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev: z izvedbo izobraževanj in individualnih svetovanj za rokodelce Srca Slovenije ter delavnic za širše prebivalstvo bomo izboljšali in nadgradili znanja ter kompetence lokalnih akterjev ter vključenih predstavnikov ranljivih ciljnih skupin;
 • okrepitev lokalne identitete: lokalno identiteto posameznih občin znotraj LAS Srce Slovenije bomo krepili preko izvajanja aktivnosti rokodelskih delavnic v mikro rokodelskih centrih Srca Slovenije, pri katerih bodo sodelovale lokalne organizacije/društva. Gre za uvajanje novih storitev, ki bodo na voljo v lokalnih okoljih.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • DS 1: Sodelovanje v skupnih aktivnostih vseh partnerjev: LAS Srce Slovenije se bo vključil v mednarodno mrežo sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in sodeloval pri prenosu dobrih praks na srečanjih partnerjev v Sloveniji, Latviji, Italiji in na Poljskem z udeležbo treh oseb na vsakem dogodku (predstavnik LAS in 2 akterja s podeželja), v decembru 2019 bo pripravil srečanje partnerjev na območju LAS Srce Slovenije in pripravil tematsko izobraževanje na temo uporabe nesnovne dediščine pri trajnostnem razvoju regij, pri čemer bo povzel izkušnje povezovanja in mreženja v Srcu Slovenije po metodologiji, ki je bila razvita v projektu Cultural Capital Counts, organiziral bo tudi ogled dobrih praks v Srcu Slovenije.
 • DS 2: Svetovanja rokodelcem in drugim malim podjetnikom na podeželju Srca Slovenije: organizirana bodo poglobljena individualna svetovanja rokodelcem na temo funkcionalnosti in izboljšane oblikovne podobe izdelkov, individualna svetovanja na temo promocije in prodaje izdelkov ter dve tematski srečanji rokodelcev, katerih cilj bo druženje in povezovanje rokodelcev pa tudi nadgradnja znanj s področja učinkovitejše prodaje izdelkov.
 • DS 3: Izboljšanje trženja turističnih produktov Srca Slovenije: pregled obstoječih turističnih programov in vzpostavitev sodelovanja s turistično agencijo za dejanski začetek trženja produktov, ocenjevanje produktov Srca Slovenije.
 • DS 4: Izvedba rokodelskih delavnic v Srcu Slovenije: na mikro rokodelskih lokacijah v posameznih občinah Srca Slovenije bodo organizirani sklopi izobraževanj za posebne ciljne skupine na temo prenosa in nadgradnje rokodelskih znanj v lokalnih okoljih:
  • Dol pri Ljubljani: delavnice za temo lokalne kulinarike;
  • Lukovica: delavnice na temo pletenja slamnatih kit in košar;
  • Moravče: delavnice na različne rokodelske teme;
  • Litija: razstave in delavnice z lokalnimi rokodelci v prostorih TIC in Mestni muzej Litija;
  • Kamnik: izobraževanja na temo keramike v KUD Hiša keramike;
  • Šmartno pri Litiji: delavnice z lokalnimi rokodelci.
 • DS 5: Promocija operacije: promocija aktivnosti in rezultatov projekta, redno informiranje in priprava promocijskega gradiva;
 • DS 6: Vodenje in koordinacija projekta: koordinacija s partnerji in podizvajalci aktivnosti, priprava poročil, priprava partnerskih srečanj.

Rezultati:

 • študijska srečanja med partnerskimi LAS-i, ki bodo omogočila pregled načrta aktivnosti in podrobnega časovnega razporeda projekta, projektne aktivnosti bodo pojasnjene vsem upravičencem/deležnikom, ki imajo od njih koristi, vključno s podjetniki, majhni podeželski podjetniki se bodo seznanili z drugo državo (in drugim trgom), podjetniki bodo pridobili nove partnerje za sodelovanje in izboljšali svoje komunikacijske sposobnosti, prenos znanja, vzpostavljena mednarodna mreža, vključenost socialno izključenih oseb/skupin;
 • izmenjava izkušenj lokalne blagovne znamke in mreženja v Srcu Slovenije, dobre prakse, seminar na temo valorizacije nesnovne kulturne dediščine;
 • evidentiranje in razvrstitev obstoječih in novih lokalnih proizvajalcev hrane in rokodelcev v Srcu Slovenije;
 • srečanja, mreženje in individualna podjetniška in oblikovalska svetovanja za lokalne proizvajalce in rokodelce za razvoj višje vrednosti izdelkov;
 • promocija deljenje informacij, dobrih praks itd. lokalnim ciljnim skupinam.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.