Potencialne prijavitelje bi radi dodatno opomnili, na kaj morajo biti še posebej pozorni pri oddaji vloge:

Pogosta vprašanja in odgovori – sklad EKRSP (posodobljeno 22.07.2020)

 Kako naj se lotim priprave projekta? Kje naj začnem?

Glede na vizijo vašega delovanja najprej preverite, če se vaša ideja ujema s predmetom javnega razpisa. S projektom morate namreč doseči cilje in kazalnike Strategija lokalnega razvoja_sprememenjena_26112019 (v nadaljevanju tudi SLR). Zato je zelo pomembno, da si pred pripravo projekta preberete ta dokument. Tudi pri pisanju vloge izhajajte iz usmeritev v SLR. V veliko pomoč so vam lahko merila za ocenjevanje projektov (del razpisa), iz katerih lahko razberete, kje so ključni poudarki in največje možnosti za uspešnost na razpisu. Razmislite tudi, če ste vešči pisanja vloge. V primeru investicije morate imeti v mislih, da je potrebno pridobiti vsa zahtevana dovoljenja. Ocenite, če je to izvedljivo v roku, ki ga določa razpis. Sredstva boste morali vnaprej založiti, zato je prav tako ključno, da ste finančno za to sposobni.

Kaj pomeni termin operacija?

Operacija je izraz, ki se v novem obdobju uporablja namesto izraza projekt. V praksi pa se še vedno uporabljata oba izraza.

Ali se lahko prijavi na javne pozive LAS Srce Slovenije nekdo, ki ni član LAS Srce Slovenije?

Na javne pozive LAS Srce Slovenije se lahko prijavijo tudi tiste organizacije, društva ali posamezniki, ki niso člani LAS Srce Slovenije.

Ali lahko na razpisu sodeluje nekdo, ki nima sedeža na območju LAS Srce Slovenije?

Na razpisu LAS Srce Slovenije ne more sodelovati nekdo, ki nima sedeža ali registrirane poslovne enote na območju ene od šestih občin LAS Srce Slovenije (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji). Izjema so organizacije, ki delujejo na takšen način, da opravljajo svojo dejavnost na širšem področju regije ali države in so že doslej izvajale svoje dejavnosti tudi na območju LAS Srce Slovenije. Društvo mora v tem primeru izkazati tudi, da deluje v javnem interesu. V primeru EKRSP se projekti prav tako ne morejo izvajati v na območju naselja Kamnik, ki ima več kot 10.000 prebivalcev. Posamezniki ali organizacije, ki delujejo izven območja LAS Srce Slovenije, so upravičeni do prijave na javne razpise lokalnih akcijskih skupin, ki delujejo na njihovem območju.

Kako lahko preverimo, kaj vse spada pod urbano območje Kamnika?

Kje so meje naselja Kamnik, lahko pogledate v Register prostorskih enot ali PISO (objavljen na spletu). V kolikor je pri rezultatu iskanega naslova vpisano naselje Kamnik, potem spada ta naslov (objekt) v območje naselja Kamnik.

Kateri so upravičeni stroški?

Stroški dela (uveljavljate na podlagi časovnic zaposlene osebe, upošteva se drugi bruto), materiala, storitev (ponudbe oz. računi), naložb (oprema, investicije), prispevek v naravi (aktualen zlasti za društva). DDV ni upravičen strošek, prav tako ne priprava vloge za zahtevek, upravne takse, nagrade, štipendije, nakup rabljene opreme ipd. Omejitve so pri višini uveljavljanja stroškov vodenja projekta, promocije, priprave tehnične dokumentacije, prispevka v naravi.

Ali lahko uveljavljamo v vlogi potne stroške?

Potni stroški so upravičeni. V vlogi in finančnem načrtu jih morate predvideti in opredeliti. V finančnem načrtu opredelite predvideno število kilometrov ter ceno na km. Pri tem pazite, da je upravičeno območje samo območje LAS Srce Slovenije, kar pomeni, da so upravičene samo poti na tem območju.

Ali lahko kakšne dokumente zberemo še po oddaji vloge?

Projekt mora biti ob oddaji pripravljen za izvedbo. Vse ponudbe, izjave itd. morajo biti datirane pred oddajo vloge na javni razpis. V primeru, da bo pri prvem pregledu vloge kakšen dokument manjkal, vas bo LAS pozval k dopolnitvi. Do zaključka postopka izbora na ravni LAS morajo biti priloženi vsi zahtevani dokumenti.

Od kdaj naprej so stroški, nastali v okviru operacije, upravičeni?

Stroški so upravičeni od dneva oddaje vloga LAS na ARSKTRP. Pred datumom izdaje odločbe se projekt ne sme začeti zaključiti. Izjema so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so upravičeni od 1. 1. 2014.

Kakšen je najnižji in kakšen je najvišji znesek podpore za posamezno operacijo?
Najnižji znesek podpore za posamezno operacijo znaša 2.000 EUR. Najvišji znesek podpore za posamezno operacijo pa je 20.000 EUR, v primeru, da sodeluje v projektu le en partner. V primeru dveh ali več partnerstev pa je lahko najvišji znesek podpore 40.000 EUR.

Kdaj je smiselno projekt razdeliti v faze?

V primeru, da se bo projekt izvajal daljše obdobje (največ 2 leti), ga je smiselno razdeliti v več faz (največ 3). Pogoj za to je, da je vrednost operacije višja od 20.000 EUR. Posamezen zahtevek na fazo mora biti minimalno 5.000 EUR. Pri opredelitvi faze navedete termin in vrednost, ki je povezana z višino stroškov, ki jih želite uveljavljati. Vse aktivnosti lahko začnete izvajati ob izdaji odločbe, pomembno pa je, da si določite, za katere aktivnosti boste izvedli in uveljavljali v posameznem zahtevku.

Ali je potrebno ob prijavi na javni poziv k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe za izvedbo vsake aktivnosti pri izvajanju operacije?

V skladu s 5. odstavkom 64. člena Uredbe CLLD mora upravičenec k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive pisne ponudbe za posamezno vrsto upravičenega stroška (zadostuje tudi ponudba, posredovana po e-pošti). Pri tem je smiselno združevanje aktivnosti v smiselne sklope. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. V primeru, da je upravičenec zavezanec za javno naročanje, zadostuje pri oddaji vloge ena ponudba, ki je osnova za določitev višine upravičenih stroškov. Po odobritvi operacije mora zavezanec za javno naročanje izvesti postopek v skladu z Zakonom o javnem naročanju in pri tem ni vezan na že zbrane ponudbe in ponudnike. V primeru, da gre za strošek, nižji od 2.000 EUR, zadostuje le ena ponudba ali natisnjen cenik iz spleta. Ponudbe morajo biti primerljive (iste količine, isti materiali, iste specifikacije). Drobljenje ponudb na vrednosti pod 2.000 EUR z namenom izogibanja zbiranja treh ponudb ni dovoljeno.

Kaj pomeni neodvisnost ponudnikov?

Upravičenec in podizvajalec, ki izda ponudbo, ne smeta biti povezani osebi. V PIRS na portalu AJPES lahko poišče vsak pravno osebo in pogleda, še v katerih družbah nastopa ta ista oseba. Preverja se tako kapitalsko povezanost kot povezanost zakonitih zastopnikov.

Kaj mora vsebovati ponudba?

Sestavine ponudbe niso nikjer predpisane, priporočljivo pa je, da je na njej naslov partnerja (pravilno zapisan glede na podatke v AJPES-u), specificirane aktivnosti, vrednosti (z DDV in brez DDV), datum ponudbe, čas trajanja ponudbe. Priporočamo, da je veljavnost ponudbe čim daljša. Če bo v primeru potrjenega projekta ponudba še veljavna, vam ne bo potrebno pred izvedbo ponovno zbirati ponudb. Vse ponudbe morajo biti zbrane in datirane pred oddajo vloge na javni poziv LAS.

Se lahko isti upravičenec prijavi na razpis z več projekti?

Isti upravičenec se lahko prijavi na razpis le dvakrat – enkrat kot vodilni partner in enkrat kot partner v projektu.

Kaj pomeni inovativnost?

Gre za novo dejavnost ali storitev, ki jo prenesete kot primer dobre prakse iz drugega območja ali razvijete popolnoma na novo v širšem okolju, kjer delujete. Gleda se območje LAS in ne zgolj lokalno okolje posamezne občine. Morda gre za neko drugačno/izstopajoče nagovarjanje ciljne skupine.

Ob prijavi na javni poziv moramo k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe za izvedbo posameznih aktivnosti. Ali smo ob izvajanju operacije vezani na točno določenega podizvajalca, katerega ponudbo smo priložili k vlogi?

Ne. Ponudbe priložene k vlogi na javni poziv so namenjene izračunu najvišjih priznanih vrednosti posameznih stroškov. Ko je operacija potrjena, izberete izvajalca, ki ni nujno eden izmed tistih, katerega ponudba je bila priložena vlogi. Nove ponudbe je potrebno priložiti zahtevku za izplačilo.

Ali mora imeti ponudnik materiala oz. storitev (zunanji izvajalec) sedež na območju LAS Srce Slovenije?
Ne.

Ali morajo upravičenci, zavezanci za javno naročanje, izvesti postopek javnega naročanja pred oddajo vloge za prijavo operacije na javni poziv?
Ne. Odda se samo ustrezna ponudba, javno naročilo pa se izvede šele po tem, ko je operacija odobrena.

Kaj se šteje kot novo delovno mesto?
Delo na projektu še ni novo delovno mesto. Kot novo delovno mesto se šteje zaposlitev za polni delovni čas v obsegu 40 ur tedensko, ki ga ohranjate še vsaj 5 let od oddaje zadnjega zahtevka upravičenca. Dokazuje se s pogodbo o zaposlitvi in M1 obrazcem kot potrdilom o prijavi v obvezna socialna zavarovanja. Kot samozaposlitev se šteje tudi delo samostojnega podjetnika za 40 ur tedensko. Kazalnik je potrebno doseči do konca izvajanja operacije. Novozaposlena oseba lahko v času trajanja projekta tudi izvaja projektne aktivnosti.

Najmanj koliko partnerjev mora sodelovati v operaciji, da se operacija izvaja v obliki partnerstva?
Da se operacija izvaja v obliki partnerstva, sta potrebna najmanj dva upravičenca – to sta vodilni partner/vlagatelj in partner. Sodeluje lahko več partnerjev, k vlogi morajo priložiti pogodbo o sodelovanju.

 Ali lahko partnerji v operaciji sodelujejo tudi brez finančnih obveznosti, torej ali lahko sodelujejo samo vsebinsko, ne črpajo pa nepovratnih sredstev in ne vlagajo svojih sredstev? Če to ni možno, kakšna je najnižja finančna soudeležba posameznega partnerja v operaciji?
Partner v operaciji je tisti, ki prevzame izvedbo določenih aktivnosti v operaciji in krije stroške za izvedbo teh aktivnosti. Najnižji delež finančne soudeležbe posameznega partnerja v operaciji sicer ni določen oz. predpisan, je pa z vidika meril za ocenjevanje pomembno, da so naloge med partnerji jasno definirane (zapisane v vlogi), realne in izvedljive ter da partnerji enakovredno sodelujejo pri operaciji.

Ali lahko posamezna ponudba vsebuje oceno stroškov za aktivnosti, ki jo bo izvajalo več partnerjev? Ali mora ponudba biti ločeno izdana za točno določeno aktivnost, ki jo bo izvajal posamezen partner v operaciji?
Ponudbe naj bodo izdane glede na aktivnosti, ki jih bo izvajal določen partner v operaciji, torej ločeno po posameznih parnerjih.

Ali je potrebno v elektronski obliki zraven izpolnjene vloge oddati tudi priloge in zbrane ponudbe?
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim pozivom ter razpisno dokumentacijo. Administrativno popolna vloga je vloga, ki je izpolnjena v celoti (vsi deli obrazca) in s priloženimi vsemi obveznimi prilogami. To pomeni, da je potrebno v elektronski obliki priložiti tudi zahtevane priloge in zbrane ponudbe.

V operaciji bomo uveljavljali tudi stroške poslovnih prostorov, ki jih uporabljamo za poslovanje ter stroške telefona. Ali moramo tudi za te fiksne stroške pridobiti tri ponudbe?
V tem primeru priložite najemno pogodbo za poslovne prostore, iz katere bo razvidna cena najema prostorov ali zadnji račun za najem oz. opravljeno storitev (stroški telefona). Upravičeni so samo stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo aktivnosti operacije.

Ali so ponudbe (ceniki) za material oz. storitve, ki so javno dostopni preko spleta, dovolj, da se priložijo k vlogi?
Priporočeno je, da je ponudba naslovljena na tistega, ki bo aktivnost v operaciji izvajal.

Ali mora imeti vlagatelj za namen investicije pravnomočno gradbeno dovoljenje za namembnost, ki jo želi izvajati v okviru projekta LAS?
Vlagatelj mora priložiti k vlogi vso dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja o gradnji objektov. V kolikor je zahtevano gradbeno dovoljenje, morate pravnomočno gradbeno dovoljenje priložiti ob oddaji vloge na javni poziv LAS.

Zanima nas promocija oz. oglaševanje na območju, ki ga pokriva samo en lokalni radio. Kako v tem primeru pridobimo tri tržne ponudbe?
Predlagamo, da ponudbe pridobite od treh različnih zunanjih izvajalcev (npr. oglaševalskih agencij). Lahko pa utemeljite izbiro samo enega ponudnika.

Kaj točno je mišljeno z besedo »operacija«?
Operacija je izraz, ki se v novem programskem obdobju 2014-2020 uporablja namesto izraza projekt.

Kdaj lahko načrtujemo začetek izvajanja operacije. Ali je to takoj po potrditvi operacije? Lahko sami določimo, kdaj bomo pričeli?
Po izvedbi vseh postopkov, ki so v pristojnosti LAS, vodilni partner LAS posreduje vsako operacijo v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Uradno se operacije lahko pričnejo izvajati po oddaji vloge LAS na ARSKTRP. Od takrat dalje velja tudi upravičenost stroškov operacije. V tem trenutku ne moremo določiti, kdaj so bodo torej operacije lahko pričele izvajati, ker je to odvisno od dolžine trajanja postopkov na LAS. Ocenjujemo, da se bodo lahko postopki zaključili v letu 2020 in vloge oddale na ARSKTRP v začetku leta 2021.

Kako ovrednotiti prostovoljno delo v operaciji?
Prostovoljno delo v društvih se lahko ovrednoti v obliki prispevka v naravi, ki ne sme preseči 35 % od upravičene vrednosti operacije (do 100 % upravičenih stroškov). Vrednost prostovoljnega dela (urno postavko) določa Pravilnik o področjih prostovoljskega dela. Višine urnih postavk so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Kaj se šteje za namen prijave projekta za EKRSP za lastna/javna sredstva? So v primeru javne inštitucije lastna sredstva tudi presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let?

Lastna sredstva so zasebni viri upravičenca, ki niso povezana z javnimi viri (sredstva občine, ministrstev …). Z istimi aktivnostmi, računi, se upravičenec ne more prijaviti na dva razpisa. Javna sredstva so sredstva občine ali države, ki vam jih ta nakaže izrecno za namen izvajanja aktivnosti projekta. Zahtevku za izplačilo se priloži izjava občine, s katero ta izjavlja, da vam ni sofinancirala istih stroškov, ki jih uveljavljate v projektu.

Ali je potrebno lastna sredstva dokazovati v vlogi na razpis?

Lastnih sredstev vam ni potrebno dokazovati. Iz vloge je razvidno, koliko lastnih sredstev morate zagotoviti. Hkrati v vlogi podate izjavo, da boste zagotovili lastna sredstva, katerih višina je razvidna iz oddanevloge in stroškovnika operacije.

Ali lahko za koordinacijo in vodenje operacije razpredimo več ljudi v različnem obsegu? Kakšne omejitve so tukaj?

Za koordinacijo in vodenje projekta se napiše oz. oceni število ur ter urna postavka zaposlenih, ki bodo delali na projektu. V kolikor bo delalo več različnih oseb z različnimi urnimi postavkami potem vpišite ta strošek v ločene vrstice v excel tabelo. Paziti morate, da skupni strošek vseh, ki bodo delali na vodenju projekta, ne presega 10 % upravičenih stroškov celotne vrednosti operacije.

Ali stroške osebja – neposredni stroški (v višini 14,86 €/uro/osebo) in v povezavi tudi posredne stroške lahko uveljavljamo, če smo vsi enakopravni partnerji (ni vodilnega partnerja)?

Urna postavka 14,86 EUR in posredni stroški veljajo samo za Podukrep PRP 19.4 Podpora za tekoče stroške in animacija. Razpis EKSRP spada pod podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR.

Ali je možno del aktivnosti oddati z avtorsko/podjemno pogodbo npr. krajinskemu arhitektu ali arhitektu?

Stroški avtorskih ali podjemnih so upravičeni. Vlogi priložite ponudbo avtorja in obračun stroškov izplačevalca.

Mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje predloženo ob oddaji vloge?

V kolikor je za poseg predvideno gradbeno dovoljenje, mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje pridobljeno oz. priloženo ob oddaji vloge na javni poziv.

Ali lahko projekt koordinira projektni partner (in poroča stroške koordinacije) ali nujno vodilni partner?

Kako si partnerja v projektu razdelita aktivnosti in stroške projekta, je stvar dogovora med partnerjema. Vodilni partner je v vlogi določen predvsem zato, da je pooblaščen za oddajo vloge in vso nadaljnjo komunikacijo in koordinacijo ob potrjevanju in izvajanju operacije. Glede na navedeno lahko vodenje in koordinacijo operacije izvaja samo partner, vendar pa bo vodilni partner moral opravljati naloge, ki jih ima opredeljene v partnerski pogodbi priložene vlogi.

Kako ravnati v primeru naknadnih sprememb projekta po potrditvi?

Karkoli boste v projektu napisali, morate izvesti. Četudi prepozna ARSKTRP v fazi potrjevanja kakšne stroške, navedene v projektni vlogi kot neupravičene. V času izvajanja projekta sta možni dve spremembi, vendar ne smeta vplivati na doseganje zastavljenih ciljev ter meril za izbor operacij. Spremembo je potrebno predložiti preko LAS v potrditev ARSKTRP, ta pa izda odločbo o spremembi operacije. Spremembe so lahko vsebinske (manjše spremembe), terminske (vlaganje zahtevkov) ali finančne narave (prenos sredstev med fazami).

Ali se lahko pri izvajanju operacije v primeru več faz kakšna aktivnost izvede v drugi fazi, kot je bilo sprva predvideno?

V kolikor to pomeni finančno spremembo projekta, gre za spremembo, ki jo je potrebno vložiti na ARSKTRP.

Ali je obnova kozolca primerna za prijavo na javni poziv LAS Srce Slovenije?

Investicija v kozolec bi bila upravičena le v primeru, če bi izvajali pod kozolcem vsebine, ki sledijo ciljem SLR.

V pozivu je določeno 10 % upravičenih stroškov za zunanje strokovnjake, nakup zemljišč, koordinacijo in promocijo, za gradnjo pa teh omejitev ni določenih. Ali je upravičena tudi gradnja ostalih objektov, ki niso vključeni v Katalog stroškov (npr. glambing hiške in podobni objekti)?

Stroški nakupa zemljišč, stroški za zunanje strokovnjake, promocijo in koordinacijo lahko predstavljajo največ 10 % skupnih upravičenih stroškov operacije. Stroški gradnje niso omejeni. Gradnja glamping hišk in podobnih objektov je možna, kljub temu, da ni zavedena v katalogu stroškov.

Na kaj je potrebno paziti pri zbiranju ponudb podizvajalcev?

Ponudbe niso veljavne, če gre za konflikt interesov (npr. povezanost oseb kapitalska, zakoniti zastopniki), član skupščine podizvajalca je upravičenec, ali pa član upravnega odbora). Prav tako morajo biti ponudbe primerljive. To pomeni, da je potrebno poslati isto povpraševanje (specifikacije naročila) vsem ponudnikom.

Kakšne so specifike v primeru, da je prijavitelj fizična oseba?

V primeru, da je upravičenec fizična oseba, se znesek izplačila nepovratnih sredstev šteje v dohodnino.

V projektu smo navedli, da bomo razvili novo storitev. Kako se to dokazuje in koliko časa je potrebno takšno storitev vzdrževati?

Vse dosežene rezultate operacije (nove storitve, oprema,..) morate ohranjati ter jih uporabljati za namen, za katerega ste pridobili nepovratna EU sredstva, vsaj še 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

V projektu želimo sodelovati s točno določenim podizvajalcem. Kako ravnati v tem primeru, saj je potrebno izbrati tri ponudbe?

V kolikor je na območju samo en ponudnik, ki izvaja točno določeno storitev, potem lahko izberete samo njegovo ponudbo in utemeljite, zakaj želite prav tega ponudnika. Bolj varna pot pa je kljub temu zbiranje treh ponudb, od katerih ni nujno najugodnejši želeni ponudnik.

Kdaj je potrebno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ARSO …?

Predlagamo, da pred pripravo vloge preverite, če se parcela, na kateri želite izvesti naložbo, nahaja znotraj zaščitenega območja (arheološko najdišče, zaščiteno območje kulture dediščine, območje varovane narave, povodje itd.). V tem primeru je zahtevano soglasje pristojne inštitucije (npr. Zavoda za varstvo kulturne dediščine). Podobno je tudi v primeru, kadar gre za zaščiteno območje narave, voda …

Kako naj določimo ukrep in tematsko področje?

Izbere se en ukrep, tisti, ki ga z operacijo najbolj nagovarjate. Pri tematskem področju pa lahko izberete več rubrik. Bolj važni so kazalniki, ki jih lahko s projektom dosežete in jih je potrebno dokazovati in izkazovati ob zaključku operacije.

Kje najdemo dodatne informacije glede razpisa?

Obrnete se lahko na pisarno LAS v Litiji. Poleg tega je uporaben vir informacij tudi spletni javni forum ARSKTRP, kjer njihovi svetovalci odgovarjajo upravičencem na najrazličnejša vprašanja.

Ali mi lahko v pisarni LAS pripravite vlogo?

Naloga pisarne LAS je, da zagotavlja informacije o razpisu ter je potencialnim upravičencem na voljo za individualna in skupinska svetovanja v fazi razvoja ideje do zaključka javnega razpisa. Za samo fizično izpolnitev vloge in pridobitev vseh dovoljenj, ponudb itd. pa morate poskrbeti sami.

Kaj se navede v rubriko 6.5 v zvezi s PRP 2014-2020? Kako ravnati, če je upravičenec upravičen še do kakšnega drugega podukrepa Programa razvoja podeželja? Se lahko prijavi na en ali drug razpis?

Ta rubrika omogoča, da projektno idejo preverimo z vidika različnih podukrepov Programa razvoja podeželja. V kolikor bi se operacija lahko izvedla preko kakšnega drugega ukrepa Programa razvoja podeželja, so upravičenci do podpore skupina fizičnih ali skupina pravnih oseb, ki izvaja operacijo za skupno korist oziroma uporabo. Za skupino se šteje skupina, ki je sestavljena iz najmanj treh članov.

Ali je lahko partner podizvajalec drugemu partnerju?

Posamezen upravičenec lahko v operaciji sodeluje samo kot partner ali podizvajalec (izbran na podlagi treh ponudb). Izstavljanju računov med posameznimi partnerji v operaciji ni dovoljeno in se mu je potrebno izogibati.

Kdaj se odda zahtevek, če imamo rok za oddajo npr. 30. 6.?

Zahtevek morate oddati na LAS vsaj tri tedne do enega meseca prej, da lahko dokumentacijo še preverimo in vam predlagamo morebitne dopolnitve v primeru neustreznosti. Postopek ja namreč tak, da LAS pred oddajo zahtevka na ARSKTRP še pregleda vso dokumentacijo in dokazila, preden elektronsko odda vaš zahtevek.

V projektu sodelujeta dva partnerja. Ima lahko vsak od partnerjev svoj rok za zahtevek?

Ne, projekt se gleda kot celota, zato si morate kot partnerji določiti skupne roke za oddajo zahtevkov.

Kako se v operaciji lahko uveljavlja stroške dela samostojnega podjetnika posameznika (s.p.)?

Samostojni podjetnik posameznik lahko v operaciji uveljavlja studi svoje stroške, povezane z delom na operaciji. Podlaga za obračun stroškov dela je Obračun prispevkov za socialno varnost za zadevni mesec, potrdilo o plačilu prispevkov ter časovnica. Uveljavlja se lahko samo dejanske ure, opravljene za izvajanje operacije.

Med obveznimi prilogami je navedeno tudi potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih in prispevkih. Ali mora omenjeno potrdilo priložiti samo vlagatelj ali tudi partnerji v projektu?

Potrdilo pristojnega finančnega urada o poravnanih davkih in prispevkih morajo priložiti vsi upravičenci oziroma partnerji v projektu. V kolikor vlogi ne bodo priložena potrdila vseh partnerjev, ki sodelujejo v operaciji, bodo prijavitelji pozvani k dopolnitvi vlog.

Ali je potrebno v elektronski obliki oddati tudi priloge in zbrane ponudbe?

Zaželeno je, da se poleg zahtevane vloge za prijavo operacije in Priloge 1- finančni načrt odda tudi priloge in ponudbe.

V posameznih rubrikah razpisa je navedena omejitev glede števila znakov. Menimo, da je na voljo premalo znakov, lahko to omejitev prekoračimo?

Ne. Pri izpolnjevanju prijavnih obrazcev dosledno upoštevajte omejitve.

Pripravljamo razpisno dokumentacijo, ki jo bomo oddajali zadnji dan razpisa. Se lahko odda vloga zadnji dan priporočeno po pošti?

Da. Vloga je pravočasna, če je oddana zadnji dan priporočeno po pošti. Ura oddaje ni važna, važno je, da gre za ta dan, kar mora biti razvidno iz poštnega žiga oz. oznake pošte.

Kako naj ovrednotimo prispevek v naravi v primeru, da želimo uveljavljati v projektu vrednost lastnega zemljišča?

Prispevek v naravi v obliki zemljišča ali objekta se oceni na podlagi potrdila neodvisnega cenilca ali drugega organa. Treh ponudb v tem primeru ni potrebno prilagati.

Ali je res, da moram vse, kar sem navedel v projektu, najprej izvesti ter plačati, nato pa dobim povrnjena sredstva, v kolikor vi to potrdite?

Operacijo, ki jo je predhodno potrdila ARSKTRP, morate izvesti v celoti oz. v primeru faznega projekta do zaključka faze, kar pomeni, da morate izvesti predvidene aktivnosti in plačati vse račune in nastale stroške. Z vsemi dokazili oddate zahtevek za sofinanciranje na LAS, LAS pa posreduje nato vaš zahtevek na ARSKTRP, ki vam potrdi izplačilo upravičene vrednosti projekta. Ta postopek lahko traja več mesecev.

Na parceli, kjer želim izvesti projekt, je lastnik moj oče. Kako naj ravnam?

V primeru posega v prostor morate pridobiti in priložiti k vlogi soglasje lastnika, torej očeta, da vam dodeljuje poseg v prostor ali stavbno pravico za objekt. Soglasje mora biti overjeno.

Kako naj pristopim k projektu, če ne vem zanesljivo, če je zahtevana dodatna dokumentacija za izvedbo naložbe/investicije?

Področje ureja Zakon o gradnji. Priporočilo ARSKTRP je, da oddate »za vsaj slučaj« na upravno enoto vlogo za pridobitev enostavnega gradbenega dovoljenja. Če to dovoljenje ni potrebno pridobiti, bodo vašo vlogo zavrgli. Iz pridobljene lokacijske informacije je razvidno tudi, če so zahtevana kakšna drugačna soglasja (npr. Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ARSO itd.).

Katere kazalnike naj opredelimo v vlogi v rubriki 6.4. Kazalniki?

Pri opredelitvi kazalnikov operacije izhajajte iz SLR. V poglavju 9.4. Kazalniki merjenja ciljev,  so navedeni kazalniki po posameznih ciljih in tematskih področjih ter njihove ciljne vrednosti. Operacija mora dosegati vsaj 1 kazalnik iz SLR. Kazalnike morate v vlogi tudi ovrednotiti  (npr. št. novih delovnih mest: 1) hkrati pa tudi utemeljiti kako bo operacija dosegla zastavljen kazalnik. V vlogi lahko navedete tudi dodatne kazalnike, ki niso navedeni v SLR.

Kako je z dokazilom o poravnanih davkih in prispevkih?

Gre za zelo pomembno dokazilo, za katerega priporočamo, da se pridobi pred oddajo vloge. Potrdilo lahko pridobite zelo hitro in brezplačno preko portala e-Davki. Potrdila morajo pridobiti vsi parterji v projektu, saj so enakovredno odgovorni za izvedbo projekta.