Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2017 – december 2018

Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

Skupna vrednost projekta brez DDV: 79.596,00, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 67.656,60

Vrednost LAS Srce Slovenije brez DDV: 30.674,00, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 26.072,90

Opis projekta: 

Območje Kamniško-Savinjskih Alp je bogato z vodnimi viri, kar je hkrati potencial za razvoj turizma in odgovornost, da vode varujemo in ohranimo njihovo kvaliteto. Vode v različnih oblikah (vodna pot, vodne zgodbe, povezava voda z naravno in kulturno dediščino (slapovi, soteske, jame, mlin, …) bodo temelj in rdeča nit nadaljnjega turističnega razvoja območja. V turističnem smislu so vode na tem območju še zelo slabo izkoriščene. Namen projekta je tudi vplivati na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino in ohranjati njeno kvaliteto, saj bomo le tako lahko dolgoročno razvijali trajnostni turizem. Pitje vode neposredno iz izvirov, strug potokov, je globalno gledano velika redkost. Želimo, da prebivalce območja ozavestimo, da je to danost, ki jo moramo skrbno varovati in ne smemo dopustiti neodgovornega onesnaževanja rečnih povirij. Obiskovalcem območja bomo predstavili bogastvo naših voda. Razvit bo nov turistični produkt vodna pot, ki bo povezovala vodne vire okoli Kamniško-Savinjskih Alp, pripravljena bo tudi brošura z rezultati projekta.

Cilji projekta:

Glavne dejavnosti za doseganje cilja:

Rezultati: