Priprava SLR – vključitev lokalne skupnosti

Poziv k oblikovanju LAS

Na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027, ter Javnega poziva za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027, ki sta bila v Uradnem listu RS objavljena 23. 12. 2022, smo v LAS Srce Slovenije pričeli s postopkom ponovnega oblikovanja lokalne akcijske skupine in priprave Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za programsko obdobje 2021–2027.

Dne 11. 1. 2023 je bil na spletni strani LAS Srce Slovenije objavljen Poziv za članstvo v LAS Srce Slovenije za programsko obdobje do leta 2027 skupaj s povabilom za podpis pisma o nameri za članstvo v LAS Srce Slovenije. Poziv je bil posredovan vsem obstoječim članom LAS in drugi zainteresirani javnosti ter objavljen tudi na spletnih straneh vključenih občin in v vseh lokalnih časopisih. Posebno pozornost smo namenili povabilu potencialnim novim članom, še zlasti različnim društvom, tudi tistim, ki združujejo mlade, podeželske žene, ljudi s posebnimi potrebami (invalide) in druge ranljive skupine prebivalcev.

Na osnovi prejetih pisem o nameri je dne 31. 1. 2023 v Kulturnem domu Dolsko v Dolu pri Ljubljani 70 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za namen nadaljevanja delovanja LAS tudi v obdobju 2021–2027. Naknadno je v LAS pristopilo še 6 članov, tako da LAS v času oddaje Strategije lokalnega razvoja šteje 76 članov iz vseh treh sektorjev (javni, ekonomski in zasebni), pri čemer je upoštevano, da nobeden od sektorjev ne prevladuje.

Podpis konzorcijske pogodbe

Razvojni center Srca Slovenije je kot Vodilni partner na 29. seji Skupščine, dne 31. 1. 2023, člane LAS seznanil z Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 ter postopkom prenosa nalog LAS iz programskega obdobja 2014–2020 na LAS za programsko obdobje do leta 2027. Na omenjeni seji je Skupščina sprejela sklep, da prenaša vse naloge in obveznosti LAS Srce Slovenije, ustanovljenem po Konzorcijski pogodbi o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za pripravo in izvedbo Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za programsko obdobje 2014–2020, sklenjeni dne 12. 3. 2015, na LAS Srce Slovenije, ustanovljenem na podlagi Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za programsko obdobje do leta 2027 z dne 31. 1. 2023. Skupščina LAS je ugotovila, da je Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., kot član LAS in dosedanji Vodilni partner, kadrovsko, finančno in upravno sposoben za opravljanje teh nalog. Hkrati je Skupščina prevzela vse naloge in obveznosti LAS Srce Slovenije. S tem je Vodilni partner prevzel tudi naloge priprave nove Strategije.

Delavnice in razgovori za vključevanje javnosti

Po podpisu Konzorcijske pogodbe dne 31. 1. 2023 so se pričele aktivnosti za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja. Izvedenih je bilo sedem delavnic, po ena delavnica v vsaki od šestih vključenih občin in skupna delavnica, na kateri je potekala predstavitev sinteze rezultatov s posameznih delavnic in konkretizacija projektov. Javnost smo na delavnice vabili z objavami na spletni strani LAS, na Facebook strani Srce Slovenije, na spletnih straneh in v tiskanih medijih občin (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji), z osebno in telefonsko animacijo ter člane LAS tudi preko elektronske pošte.

Pri izvedbi delavnic so sodelovali sodelavci LAS Srce Slovenije in zunanja moderatorka. Pri vabljenju smo bili pozorni na to, da smo vključevali predstavnike javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja, k sodelovanju smo pritegnili tudi mlade, ženske, gibalno ovirane osebe in številne nevladne organizacije. Delavnice smo izvedli v popoldanskem času, da se jih je lahko udeležilo čim več lokalnih prebivalcev. Prva delavnica s 37 udeleženci je bila izvedena 9. 3. 2023 v Kulturnem domu v Šmartnem pri Litiji (poročilo), druga s 34 udeleženci 14. 3. 2023 v Kulturnem domu v Dolskem (poročilo), tretja z 22 udeleženci 23. 3. 2023 v Društvenem domu Krašnja (poročilo), četrta s 26 udeleženci 28. 3. 2023 v prostorih IC Geoss v Litiji (poročilo), peta z 18 udeleženci 4. 4. 2023 v Kulturnem domu v Moravčah (poročilo) in šesta z 32 udeleženci 11. 4. 2023 v Samostanu Mekinje v Kamniku (poročilo).

Namen delavnic, ki so potekale v lokalnih okoljih posameznih občin LAS, je bil pridobiti izhodišča za pripravo Strategije lokalnega razvoja v smislu celovitega vpogleda v stanje in potrebe posameznih delov območja LAS, upoštevajoč različne skupine prebivalcev. Potek delavnic je bil podobno strukturiran. Udeleženci so razvili vizijo razvoja območja in oblikovali SWOT analizo. V nadaljevanju so identificirali razvojne potrebe in izzive ter opredelili možna področja ukrepanja, ki bi jih lahko naslovili v Strategiji lokalnega razvoja. Delavnice so bile izvedene na vključujoč, sodelovalen in interaktiven način, vsak udeleženec je lahko enakovredno prispeval svoje ideje. Delo na delavnicah je potekalo v manjših skupinah, tako da so imeli udeleženci dovolj časa za kakovosten razmislek. Vsi rezultati dela v manjših skupinah so bili predstavljeni in dopolnjeni tudi plenarno. Delavnice so potekale pod vodstvom profesionalne moderatorke, poudarek delavnic je bil tudi na medsebojnem mreženju in krepitvi motivacije za skupno sodelovanje med lokalnimi akterji. Po vsaki od delavnic je bilo pripravljeno poročilo, ki je bilo posredovano udeležencem in uporabljeno kot izhodišče pri skupni delavnici.

Skupna delavnica je bila izvedena 9. 5. 2023 v Kulturnem domu v Dolskem (poročilo). Delavnice se je udeležilo 37 ljudi. V prvem delu so bili predstavljeni rezultati delavnic, drugi del pa je bil namenjen konkretizaciji projektnih idej in iskanju sinergij znotraj posameznih ukrepov. Evidentirane so bile tudi konkretne projektne ideje, ki bodo lahko pripomogle k realizaciji želene prihodnosti. Na delavnicah se je pridobilo izhodišča za razvoj območja LAS po meri prebivalcev in lokalnih akterjev.

Do junija 2023 je bilo opravljenih še več kot 50 osebnih in telefonskih razgovorov z nosilci projektnih idej iz vseh treh sektorjev – javnega, ekonomskega in zasebnega. Na spletni strani LAS je bil objavljen tudi poziv za oddajo projektnih predlogov ter obrazec za opis projektne ideje, preko katerega so nosilci posredovali svoje projektne predloge Razvojnemu centru Srca Slovenije, d. o. o., kot Vodilnemu partnerju. Izvedenih je bilo tudi več sestankov in študijskih obiskov za projekte sodelovanja z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami.

Sodelovanje s strokovnimi institucijami

Pri pripravi analitičnih izhodišč smo sodelovali s predstavniki lokalnih strokovnih institucij (Regionalno stičišče NVO, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo, Obrtno-podjetniška zbornica, Zasavska gospodarska zbornica, mladinske organizacije, Razvojni center Srca Slovenije itd.), ki so bili povabljeni na delavnice za pripravo Strategije, kjer so lahko aktivno sodelovali. Vključevali smo jih tudi pri pripravi analitičnih podatkov Strategije, potreb in ukrepov.

Priprava in sprejem dokumenta

Na podlagi izhodišč, pridobljenih na delavnicah in individualnih razgovorov, je bila pripravljena analiza stanja, ki je omogočila vpogled v ključne potrebe, izzive in potenciale območja LAS Srce Slovenije. Preučili smo stanje zaposlovanja in delovnih mest, razvoj turizma, kmetijstvo, ohranjanje naravnega okolja in kulturne dediščine ter demografsko-družbene vidike območja LAS. S pomočjo analitičnih podatkov, mnenja strokovnih inštitucij in lokalnih prebivalcev, ki so se vključili v aktivnosti za pripravo Strategije, smo identificirali ključne dejavnike, ki vplivajo na razvoj območja LAS ter določili smernice za prihodnji razvoj, ki so zapisane v ukrepih. Ti predstavljajo temelj Strategije in so usmerjeni k učinkovitemu izkoriščanju potencialov, zadovoljevanju potreb prebivalcev ter spodbujanju trajnostnega in celovitega razvoja območja LAS.

Pri pripravi Strategije lokalnega razvoja je bila možnost sodelovanja ves čas omogočena vsej zainteresirani javnosti, ki smo jo pozivali k sodelovanju preko objav na spletni strani, socialnih omrežjih in v lokalnih medijih. 9. 5. 2023 in 6. 7. 2023 sta bili izvedeni srečanji ožje Fokusne skupine za pripravo Strategije lokalnega razvoja, v kateri so sodelovali člani Razvojnega sveta in nekateri drugi zainteresirani posamezniki, s katerimi smo preverjali posamezna poglavja pripravljenega osnutka Strategije. Osnutek Strategije je bil z namenom javne obravnave 6. 7. 2023 objavljen na spletni strani LAS in elektronsko posredovan organom LAS in udeležencem delavnic. Javna obravnava se je zaključila 10. 7. 2023, LAS je vse predloge preučil in smiselno vključil v dopolnjen osnutek dokumenta.

Razvojni svet je predlog dokumenta Strategije lokalnega razvoja obravnaval in potrdil na 31. seji dne 12. 7. 2023 in ga nato podal v potrditev še Skupščini. Skupščina je potekala istega dne, 12. 7. 2023. Tudi njej je bil predstavljen osnutek dokumenta z vsemi ključnimi poglavji. Na Skupščini je bil dokument s prilogami tudi dokončno potrjen.