Navodila za izvajanje operacij

Navodila – sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja):

Navodila in obrazci veljajo za upravičence in operacije, ki so bile izbrane na javnih pozivih LAS Srce Slovenije za sklad EKSRP.

V primeru, da so na spletni strani organa upravljanja objavljena novejše različice posameznih dokumentov veljajo dokumenti objavljeni na spletni strani organa upravljanja. Povezava: 

https://www.program-podezelja.si/sl/101-prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader/859-5-2-2018-navodila-za-upravicene-stroske-clld-za-sklada-eksrp-in-espr

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in ESPR). Navodila opredeljujejo vrste in primere stroškov, ki sodijo v posamezne tipe upravičenih stroškov glede na določbe Uredbe CLLD. Določajo tudi način preverjanja teh stroškov ter izbor izvajalcev.

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. V navodilih so opredeljene odgovornosti upravičencev glede označevanja vira sofinanciranja operacije in tehnične značilnosti informiranja in obveščanja javnosti.

Na spletni strani PRP 2014-2020: https://www.program-podezelja.si/sl/oznacevanje-aktivnosti so objavljena zadnja veljavna navodila ter primeri in predloge za označevanje aktivnosti.

Kratek povzetek navodil za komuniciranje vsebin pripravljen s strani LAS Srce Slovenije. V primeru odstopanja od navodili organa upravljanja,  veljajo navodila in določbe organa upravljanja.

Kratek povzetek označevanja vira sofinanciranja je bil objavljen tudi v septembrski (2018) številki CLLD novic: CLLD novice september 2018

Navodila in obrazci – sklad ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj):

Navodila in obrazci veljajo za upravičence in operacije, ki so bile izbrane na javnih pozivih LAS Srce Slovenije za sklad ESRR.

V primeru, da so na spletni strani organa upravljanja objavljena novejše različice posameznih dokumentov veljajo dokumenti objavljeni na spletni strani organa upravljanja. Povezava: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila

Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 po podukrepih: 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Navodila vsebujejo opredelitev upravičenih stroškov, postopek uveljavljanja upravičenih stroškov – financiranje operacije, poročanje o operaciji, finančno poslovanja, informiranje in komuniciranje, zagotavljanje revizijske skledi, hrambo dokumentacije ter spremembe in trajnost operacije:

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Navodila vsebujejo splošne definicije in pravila, opredelitev vrste stroškov, finančne instrumente in posebnosti posameznih skladov:

Zadnja veljavna navodila upravičencem in obrazci (časovnica, končno poročilo ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo, letno poročilo ter zaključno poročilo ob zaključku spremljanja operacije) so objavljeni na spletni strani MGRT:

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/clld_izvajanje_lokalnega_razvoja_ki_ga_vodi_skupnost_v_programskem_obdobju_2014_2020/navodila/

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Navodila vsebujejo naloge upravičencev, navodila za označevanje operacij ter priloge.

Kratek povzetek navodil za komuniciranje vsebin pripravljen s strani LAS Srce Slovenije. V primeru odstopanja od navodili organa upravljanja,  veljajo navodila in določbe organa upravljanja.