Skulptura mamuta z urejenim območjem


Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2022 – junij 2023

Nosilec: Občina Kamnik

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 259.906,15 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt je usmerjen v ureditev urbanega prostora na obrežju Kamniške Bistrice in razvoj dodatnih vsebin, povezanih z edinstveno arheološko najdbo mamuta v bližnjih Nevljah. Občina Kamnik bo uredila park oz. urbano središče ob avtobusni postaji in lokalni tržnici. V parku bo postavila različne elemente urbane opreme, osrednji element parka pa bo skulptura ledenodobnega mamuta v naravni velikosti, ki je bil odkrit leta 1938 ob Kamniški Bistrici v bližnjih Nevljah. Najdba je zbudila veliko pozornosti med poznavalci doma in v tujini, saj gre za eno najbolje ohranjenih okostij približno 5 ton težkega mamuta v tem delu Evrope. Kamniški umetnik Miha Kač je okostje, ki ga hrani Prirodoslovni muzej v Ljubljani, preučil in pripravil kalup v naravni velikosti. Predmet investicije je realizacija te skulpture, ki bo končno dobila svoje mesto v Kamniku. Partner v projektu LAS Srce Slovenije bo poskrbel za popularizacijo teh vsebin med lokalnimi prebivalci preko dogodka in objav v medijih.

Z investicijo se tako uresničujeta dva dolgoročna cilja:  Vse to bo omogočilo tudi večjo prepoznavnost občine Kamnik in njene bogate zgodovine in obogatitev obstoječe turistične ponudbe. Prostor bo lahko služil tudi za izobraževanje otrok in drugih ciljnih skupin, pa tudi za izvedbo prireditev na prostem.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati:

Prenova KD Šmartno


Trajanje projekta: julij 2022 – junij 2023

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 77.995,24 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Predmet projekta je investicija Občine Šmartno pri Litiji v prenovo sistema ogrevanja, prezračevanja in hlajenja v Kulturnem domu Šmartno kot osrednjem prireditvenem prostoru v tem urbanem naselju. S tem bodo prebivalci kraja in drugi uporabniki, kot so društva, pridobili sodoben energetsko saniran objekt, v katerem bodo lahko potekali dogodki za razčične uporabnike oz. ciline skupine. LAS Srce Slovenije bo preko izvedbe delavnic za otroke in starejše in objav v lokalnih medijih informiral javnost o načinih energetskih sanacij objektov, obnovljivih virih energije, eko subvencijah oz. pozitivnih vplivih na okolje.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati:

Ureditev KC Litija


Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2022 – avgust 2023

Nosilec: Občina Litija

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 106.055,72 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt je usmerjev v posodobitev prostorov za izvajanje dogodkov v Kulturnem centru Litija, saj so ti postali zastareli, dotrajani in neprimerni za sodobnega uporabnika. Z investicijo Občine Litija v izgradnjo prehoda med dvema deloma stavbe se bo funkcionalnost objekta povečala. Saniranje prekomerne vlage v prostorih bo preprečilo nadaljnje nastajanje škode. Urejen bo tudi manjši prireditveni prostor pred stavbo kulturnega centra. Na invalidom dostopen način bosta preurejena parkirišče in vhod v stavbo. LAS Srce Slovenije bo preko izvedbe medgeneracijskega dogodka v obnovljenih prostorih in objav v lokalnih medijih nagovoril lokalne prebivalce, tudi starostnike in otroke.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati:

Rajhova domačija


Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2022 – avgust 2023

Nosilec: Občina Dol pri Ljubljani

Partnerji: LAS Srce Slovenije

Skupna vrednost projekta brez DDV: 70.000,00 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 56.000,00 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt Rajhova domačija vključuje naložbo v ureditev vaškega jedra v urbanem naselju Dol pri Ljubljani, in sicer parkirišča ob Rajhovi domačiji. Parkirišče bo služilo kot večnamenski medgeneracijski prostor, in sicer kot klasično parkirišče za obiskovalce občinske uprave in različnih dogodkov na domačiji, kot parkirišče za avtodome pa tudi kot prireditveni prostor na prostem. V osrednjem delu parkirišča bo urejen prostor za počitek s parkirnimi mesti za kolesa. S strani LAS Srce Slovenije bosta na na novo urejenem prostoru izvedena za otroke in starostnike dva dogodka na temo varstva okolja oz. vsebin, ki se dopolnjujejo z Rajhovo domačijo (zeliščarstvo, čebelarstvo, sadjarstvo …). Projekt bo podprt z objavami v lokalnem časopisu.

Cilji projekta:

 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij (ureditev parkirišča na Rajhovi domačiji v vaškem jedru Dola pri Ljubljani);
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja (omejitev neurejenega parkiranja in spodbujanje kolesarjenja, tematska dogodka/delavnici za otroke in starostnike);
 • izboljšanje socialnega kapitala (večnamenski prostor bo namenjen povezovanju in sodelovanju lokalnih prebivalcev in izvedbi dogodkov, prilagoditve parkirišča gibalno oviranim osebam).

Aktivnosti projekta:

 • priprava dokumentacije in izvedba gradbeno-obrtniških del z nadzorom za izvedbo parkirišča ob Rajhovi domačiji;
 • izvedba dveh dogodkov/delavnic za otroke in starostnike na Rajhovi domačiji;
 • objave v medijih;
 • vodenje in koordinacija projekta.

Rezultati:

 •  9 urejenih parkirišč za osebne avtomobile;
 • 3 urejena parkirišča za avtodome;
 • 2 izvedeni delavnici s 50 udeleženci;
 • 3 objave v lokalnih medijih.

Podjetno srce


Status: zaključen

Trajanje projekta: julij 2022 – junij 2023

Nosilec: LAS Srce Slovenije

Partnerji: Zadruga KIKŠtarter Center z. b. o.

Skupna vrednost projekta brez DDV: 38.306,17 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESRR 26.417,16 EUR (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj).

Opis projekta:

Projekt PODJETNO SRCE nagovarja mlade in mlade brezposelne ter jim omogoča okvir za svojedelovanje in samouresničitev v lokalnih okollih, kjer živijo, in sicer preko:

Namen projekta je vzpostaviti ugodno podjetniško okole za razvoj in uresničitev podjetniskih idej med mladimi na območju LAS Srce Slovenrje, s posebnim poudarkom na okoljski problematiki.
Pričakujemo, da bo projekt dolgoročno vplival na večjo podjetniško iniciativo mladih, vzpostavljanie novih delovnih mest in manjše izseljevanje mladih iz svojih primarnih okolij. Delo z učenci v šolah bo vplivalo na boljšo gospodarsko in socialno vključenost mladih v svoje okolje in jih spodbudilo k aktivni participaciji. S spodbujanjem mladih o okoljskih izzivih in oblikovanjem konkretnih podjetniških idej vplivamo tudi na varstvo okolja. Občina si prizadeva za popularizacijo dediščine med prebivalci, varovanje in spoštovanje kulturne dediščine ter njeno kvalitetno prezentacijo javnosti.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati:

Gibanje nas druži

Status: zaključen

Trajanje projekta: januar 2021 – september 2021

Nosilec: Občina Dol pri Ljubljani

Partner: Športno društvo Partizan Dolsko

Skupna vrednost projekta brez DDV: 42.319,53 EUR , od tega vrednost sofinanciranja ESRR 10.148,00 EUR

Opis projekta:

Glavni namen je ureditev otroškega igrišča in prostora za medgeneracijsko druženje v neposredni bližini vrtca in osnovne šole v Dolskem. Pri ureditvi prostora bo zasnoval talne površine, igrala in druge pripomočke za igranje nna način, da bo omogočen zgoden vpliv na optimalni razvoj motorike otrok. Igrala bodo deklarirana skladno z evropskim varnostnim standardom. Oblikovane bodo vadbe pod madzorom izkušenega vaditelja primerne za različne ciljne skupine in izvedena strokovna predavanja o zdravem načinu življenja in gibanju s praktičnim prikazom vaj, ki jih lahko poslušatelji uporabljajo v vsakdanjem življenju. Z urejenim prostorom in novimi napravami za telovadbo bo kraj pridobil prostor za medgeneracijsko druženje. Prebivalci bodo spodbujeni k aktivnemu preživljanju prostega časa in večgeneracijskemu druženju v urbanem središču.

Cilji projekta:

Aktivnosti projekta:

Rezultati: