CLLD/LEADER v prihodnjem programskem obdobju 2023-27

29.
Jul

Jeseni pričenjamo v LAS Srce Slovenije s pripravo nove strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za novo programsko obdobje 2023-2027. V nadaljevanju prestavljamo ključna dokumenta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki jima bomo morali pri tem slediti, in vas že sedaj pozivamo, da se v pripravo strategije tudi sami aktivno vključite.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 15. julija 2022 izvedlo javno obravnavo osnutka  Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 za Slovenijo (SKP) ter Okoljskega poročila SKP. Javna razgrnitev, ki se je začela 11. 7. 2022, bo potekala do 11. 8. 2022. Več o javni razgrnitvi ter dokumente SKP najdete na naslednjih povezavah: javna obravnava, dokumentacija javne razgrnitve.

Del strateškega načrta SKP je tudi delovanje in financiranje lokalnih akcijskih skupin v okviru pristopa LEADER, ki je v SKP opredeljeno v okviru strateškega cilja 8 (SC8): Spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom. Intervencija LEADER po pristopu »od spodaj navzgor« naslavlja v okviru SC8 sledeči potrebi: P27 Dvig kakovosti življenja ter razvoj storitev in infrastrukture na podeželju in P28 Krepiti socialno vključenost, sodelovanje in povezovanje prebivalcev podeželja. Podrobno delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021–2027 pa bo urejeno v okviru uredbe.

Predlog uredbe je že v javni obravnavi, zato lahko povzamemo vsebino poglavij.

V prvem poglavju uredbe so navedene pravne podlage in namen pripravljalne podpore, v okviru katere bodo vzpostavljeni LAS-i in pripravljene strategije lokalnega razvoja (SLR).

Drugo poglavje opredeljuje LAS oz. lokalno partnerstvo, ki deluje po pristopu »od spodaj navzgor«, pogoje za delovanje LAS ter pogoje za zmogljivost LAS (upravno in kadrovsko zmogljivost LAS).

Tretje poglavje opredeljuje pravne podlage za pripravo SLR, vsebino in cilje obeh skladov EKSRP in ESRR, h katerim morajo prispevati SLR, ter obvezna poglavja SLR.

Četrto poglavje določa postopek potrjevanja SLR. Objavljen bo javni poziv za oblikovanje LAS in pripravo SLR. SLR bo izdelalo lokalno partnerstvo ter jo posredovalo v pregled Medresorski delovni skupini CLLD, ki ima med drugim nalogo potrditve SLR za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD. Izbor SLR in LAS bo temeljil na podlagi meril za izbor.

Zadnje peto poglavje pa določa finančne določbe pripravljalne podpore. Določa, kdo so upravičenci pripravljalne podpore, katere so upravičene aktivnosti in naloge upravičenca, pogoje za upravičenost ter višino in postopek izplačila.

Predlog uredbe in priloge si lahko ogledate na naslednji povezavi: predlog uredbe

V primerjavi s trenutnim programskim obdobjem večjih sprememb ni. Največje vprašanje je višina finančnih sredstev za izvajanje pristopa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR), ki še ni dokončna oz. še ni znana. Oba strateška dokumenta (za sklad EKSRP in ESRR) sta v fazi priprave in usklajevanja z Evropsko komisijo, zato bo višina finančnih sredstev znana šele po potrditvi na Evropski komisiji.