Delimo dobre prakse: Krepitev regionalnih mladinskih dejavnosti v Avstriji

30.
Jun

30. junij 2022 – V vzhodni Avstriji, blizu meje s Slovaško, si lokalna akcijska skupina LAS Römerland Carnuntum z namenom izboljšanja kvalitete življenja mladih na podeželju prizadeva v regionalni razvoj območja v čim večji meri vključiti tudi mladino. V LAS si želijo ustvariti opolnomočeno in živahno lokalno skupnost, kjer bi se mladi počutili spoštovane, koristne in bi bile njihove potrebe prepoznane. Do sedaj so se vsebine za mlade pogosto razvijale na način od zgoraj navzdol, brez ustreznega posvetovanja z mladimi, čemur je sledil tudi slabši uspeh. Dejanske potrebe mladih so pogosto ostajale spregledane.

Ugotovili so, da imajo mladi na podeželju pogosto omejene možnosti za preživljanje prostega časa in kulturnega udejstvovanja. Svetovanje in druge storitve so jim redko na voljo, kar negativno vpliva na njihovo kvaliteto življenja, posledično prihaja tudi do vedno večjega izseljevanja mladih iz podeželja v mesto.

Glas mladih šteje.

Projekt krepitev regionalnih mladinskih dejavnosti v Römerland Carnuntum je prispeval k boljši odzivnosti mladih, saj so bili po zaslugi projekta videni in slišani. Projektne aktivnosti so bile izvedene na različnih nivojih in LAS Römerland Carnuntum se lahko pohvali s čudovitimi rezultati. V okviru projekta se je ustanovila regionalna delovna skupina za društvo mladih in mladinski svet, z namenom odpiranja aktualnih tem in razvoja projektov, ki so vezani na mlade na občinski ravni. Vzpostavljeni so bili tudi regionalni mladinski forumi, ki zagotavljajo mreženje, izobraževanje in razvoj projektov za mlade, v sodelovanju z lokalnimi partnerji. Glede na aktualno problematiko, vezano na posledice pandemije Covid, so s projektom razvili svetovalno storitev za obravnavo odvisnosti in duševnih bolezni pri otrocih, mladostnikih, starših, učiteljih in drugih skrbnikih. V okviru projekta so v ospredje prišla tudi usposabljanja za mlade o temah, kot so: uporaba javnih prostorov, digitalno mladinsko delo, psihične motnje pri mladih in njihovih starših. Med zdravstvenimi delavci, predstavniki šol, socialno službo in policijo so organizirane tudi redne razprave oz. sestanki v povezavi z odvisnostmi. Okrepili so tudi ponudbo, ki temelji na ukrepih za preprečevanje nasilja (npr. v šolah in mladinskih centrih).

Tekom projekta so velik poudarek dali mreženju mladih in odraslih z zgoraj omenjenimi težavami. Med drugim nudijo tudi podporo družinam preko sestankov »starševskega pogovora«, kjer se starši in skrbniki lahko srečajo s strokovnjaki za mlade in prejmejo nasvete in podporo. Srečanja trenutno potekajo le v osrednjem okrožju, a je plan, da se bodo podobne aktivnosti v nadaljevanju izvajale na širšem območju. Projekt je spodbudil razvoj družbeno-kulturnih projektov v sodelovanju z mladimi, npr. umetniški projekti, športni dogodki, foto izzivi itd.

Od 2020 se v regiji Römerland Carnuntum organizira regionalni sejem zaposlovanja in informiranja za mlade, ki je dobro obiskan, saj vsako pritegne več kot 1000 obiskovalcev. Po zaslugi projekta so v okviru projekta organizirali regijski mladinski festival za mlade, kjer so bili v vseh pogledih v ospredju mladi. Pri organizaciji in izvedbi dogodka so poleg mladih in mladinskih klubov aktivno sodelovale tudi krajevne skupnosti.

Regionalni sejem zaposlovanja in informiranja za mlade.

LAS Römerland Carnuntum ima dolgo tradicijo razvijanja in testiranja iskanja rešitev z različnimi pilotnimi projekti in ustvarjanjem trajnostnih podpornih struktur. Ta pristop so uspešno uporabili tudi pri projektu Krepitev regionalnih mladinskih dejavnosti. V LAS si prizadevajo aktivno sodelovati z mladimi v regionalnih mladinskih centrih, kar vpliva na to, da se mladi že zelo zgodaj aktivno vključijo v procese odločanja. Mladinski delavci, so tako vključeni v »mobilno mladinsko enoto«, ki se giblje v javnih prostorih in se lahko odzove na potrebe in interese tamkajšnjih mladih. Različni dogodki, ki jih organizira LAS vključujejo mreženje, sestanke, regionalne sejme, obveščanje in drugo, kar prispeva k boljši odzivnosti mladih, saj so dobro vpeti v lokalno okolje.

Mladinska ekipa Römerland Carnuntum

Rezultati projekta:

  • Zahvaljujoč projektu so svetovalne in podporne službe za mlade na voljo v vseh občinah (na spletu, mobilna mladinska enota, v mladinskih centrih).
  • Mobilni mladinski delavci so aktivni v vseh večjih občinah regije.
  • V regiji je bila vzpostavljena stalna ekipa ki sestoji iz 12 mladinskih delavcev. Ekipa se redno izobražuje ter z rednim nadzorom in vrstniškim svetovanjem podpira druge mladinske delavce.
  • Število mladih, ki sodelujejo pri mladinskih delovnih aktivnostih se vsako leto povečuje. Uporaba svetovalnih storitev za mlade, starše in šolo se je močno povečala.
  • Projekt je spodbudil mreženje med lokalnimi akterji, ki so vpeti v delo z mladimi in sodelujejo pri razvoju strategije ter drugih dejavnostih vezanih na mlade.
  • V nasprotju z večino drugih podeželskih regij, se lahko Römerland Carnuntum pohvali s pozitivnim populacijskim trendom. To bi deloma lahko pripisali tudi prepoznavanju pomembnosti pomena tematik mladih in vključevanju mladih pri iskanju rešitev.

Na podlagi tega projekta so bile ugotovljene naslednje lekcije in priporočila:

  • Vsaj ena oseba bi morala biti posvečena temu, da mladinske vsebine, vprašanja in dileme potiska v ospredje, da se zagotovi podporo vključenim deležnikom in pomoč pri zahtevnejših mladinskih akcijah.
  • Medtem ko mora biti vsaj ena oseba v celoti posvečena »mladinskemu vprašanju«, da bi lahko spodbudila to naprej, je prav tako pomembno zagotoviti, da je odgovornost za podporo in podpiranje mladinskih akcij si delijo vse pomembne strani.
  • Uspešno izvajanje in zadostna sredstva regionalnega mladinskega dela je bil rezultat strateškega določanja prednostnih nalog v okviru lokalne razvojne strategije LAS ter široko regionalno zavezanost dolgoročnemu in stalnemu sodelovanju s tega naslova.
  • Drug pomemben vidik je vzpostavitev stalne in raznolike strukture za mladinsko delo, strateško sidranje teme znotraj lokalne akcijske skupine LAS razvojno strategijo poleg široke regionalne zavezanost dolgoročnemu in stalnemu sodelovanju s temo mladoih. To je bistveni predpogoj za zagotavljanje zadostnih finančnih in človeških virov za regijsko mladinsko delo.

»Več let – in še posebej v zadnjih dveh letih – sodelujemo z mladinskimi socialnimi delavci iz Römerland Carnuntuma. Cenim njihovo strokovnost, zanesljivost in veliko srce za naše učence. Hvala za to sodelovanje. Ne predstavljam si več dela brez njih.« Učitelj

Vir: ENRD