Problematika zbiranja odpadnega jedilnega olja bo v Kamniku kmalu preteklost

22.
Dec

22. december 2021 – Odpadno jedilno olje spada med posebne odpadke in ga je potrebno, zaradi svojih nevarnih lastnosti, zbirati ločeno. Dosedanja prevladujoča praksa zlivanja v odtoke, straniščne školjke ali celo direktno v okolje je ekološko sporna in predstavlja tveganje za okolje.

Problematike odpadnega jedilnega olja se zavedajo tudi v okoljsko ozaveščeni Občini Kamnik in koncesionarskem podjetju Publikus d.o.o.. Publikus je po uskladitvi z občino, z namenom zmanjševanja obremenitve okolja z odpadnim jedilnim oljem in povečanjem ekološke osveščenosti ljudi prijavil projekt Delamo na (b)olje! na razpis v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije.

 

Odpadno jedilno olje je potrebno odlagati v zbirne posode na ekoloških otokih ali v zbirnih centrih.

Večina odpadnega jedilnega olja v Sloveniji še vedno konča v okolju oziroma odtokih, kar močno obremenjuje našo naravo. Zlivanje jedilnega olja direktno v naravo (v travo, na kompost, v gozd…) predstavlja zelo visoko organsko onesnaženje, ki ga morajo mikroorganizmi  razgrajevati več let. V vmesnem času pa olje predstavlja škodljiv odpadek. Odpadno jedilno olje v vodotokih ali v komunalnih odtokih obremenjenost odpadne vode z jedilnim oljem poveča za 800-krat, kot pri običajnih komunalnih odpadnih vodah. Posledično ima težave z odpadnim jedilnim oljem tudi centralna čistilna naprava, saj olje povzroča nezaželeno mašenje strojne opreme, oblaganje senzorjev…,  kar  vodi  do  težav  pri  vodenju  procesa  čiščenja odpadne  vode. Posledično je potrebnega veliko ročnega čiščenja posameznih elementov za vzpostavitev normalnega  delovanja  opreme  in  senzorjev.  Zelo redka gospodinjstva se zavedajo problematike pravilnega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem, zaradi česar se posledično odločajo za odvoz odpadnega jedilnega olja v zbirni center. S pomočjo projekta Delamo na (b)olje! pa bodo odslej k ohranjanju čiste narave z ustreznim ločevanjem odpadnega jedilnega olja prispevali tudi prebivalci Kamnika.

Vsa gospodinjstva v Kamniku bodo s pomočjo projekta Delamo na (b)olje! poleg navodil za uporabo prejela manjše posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki ga bodo odslej praznile v posodah, ki se bodo nahajale na desetih urejenih zbirnih mestih na že obstoječih ekoloških otokih po občini Kamnik.

Odpadno jedilno olje boste lahko oddajali na obstoječih ekoloških otokih po Kamniku. (Koš rumene barve)

 

Projekt bo poleg investicije prispeval tudi k širši ozaveščenosti ljudi s strokovno ekskurzijo na temo zbiranja odpadnega jedilnega olja in edukativno delavnico o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja, z izdelavo svečk (nov produkt ki nastane s predelavo odpadnega jedilnega olja).

ZAKAJ JE SMISELNO LOČENO ZBIRATI ODPADNO JEDILNO OLJE?
  1. Ker z zlivanjem odpadnega olja v kuhinjsko korito ali straniščno školjko povzročamo okvare na kanalizacijskem sistemu (zamašitve, poplavljanje okolice, smrad).
  2. Ker se, zaradi nalaganja odpadnega olja na stene kanalizacijskih cevi, otežuje prehod ostalih odplak, ki so idealna hrana za glodavce.
  3. Ker je pravilno zbrano odpadno olje mogoče predelati v nove koristne produkte (biodizel, milo, gnojila, glicerin).

 

Projekt Delamo na (b)olje! je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.