Spremenjen pravilnik o označevanju projektov EKSRP

7.
Jan

7. januar 2021 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 18. 12. 2020 objavilo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Gre za spremembe in dopolnitve osnovega pravilnika, ki je bil sprejet leta 2018. Spremembe vplivajo za označevanje projektov EKSRP, ki so bili potrjeni na javnih pozivih LAS Srce Slovenije v letu 2019 in kasneje, in veljajo od 19. 12. 2020 naprej.

V okviru ukrepa M19 LEADER je v skladu z določili Uredbe EU 808/2014 dodana manjkajoča zahteva za označevanje vira sofinanciranja za informacijska in komunikacijska gradiva. V času izvajanja pravilnika je bilo ugotovljeno, da ni možno taksativno našteti vseh možnih vrst informacijskih in komunikacijskih gradiv, za katere je lahko zavezancu za označevanje dodeljena podpora. Zato so po novem omenjena gradiva primeroma našteta. Hkrati pa so spletna gradiva preimenovana v elektronska gradiva, kar je pravilnejši izraz in zajema tudi druga gradiva, ki niso objavljena zgolj na spletnih straneh.

Navedba »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« ni več zahtevana zgolj v črni barvi. V praksi se v nekaterih primerih označuje vir sofinanciranja na različnih barvnih podlagah in je zato smiselno, z vidika vidnosti, da se lahko uporabi tudi druge barve pisave.

Posodobljena je povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP), saj se je spletni naslov do spletne strani Evropske komisije spremenil in se sedaj glasi: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development.

Odpravlja se navajanje organa, odgovornega za vsebino gradiva, in navedba MKGP kot organa upravljanja, pristojnega za izvajanje pomoči iz EKSRP, na promocijskem materialu.

Dopolnitev pravilnika omogoča navajanje obveznih elementov označevanja na informacijskih in komunikacijskih gradiv tudi v tujem jeziku, kar se v praksi kaže kot potreba, prav v primeru ukrepov M19 LEADER in M16 Sodelovanje.

Povezavi do osnovne različice pravilnika ter sprememb pravilnika: