LAS Srce Slovenije objavil zadnji razpis za sredstva EKSRP

9.
Jul

9. julij 2020 – LAS Srce Slovenije je 1. julija 2020 objavil Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR v letu 2020 za sklad EKSRP. Na pobudo Regionalnega centra NVO je v torek, 7. julija 2020, potekalo spletno srečanje s predstavitvijo aktualnega poziva. Spletni dogodek, ki so se ga udeležili predvsem predstavniki društev z območja Srce Slovenije, je bil dobra priložnost za pridobitev usmeritev za pripravo projektnih vlog in za povezovanje med potencialnimi partnerji v projektih.

Na spletnem srečanju Povezovanje za uspešne prijave na javni razpis LAS Srce Slovenije je Mitja Bratun predstavil aktualen poziv LAS Srce Slovenije, pomembnejše spremembe v razpisu, ki so povezane z zadnjo spremembo strategije LAS Srce Slovenije, in pogoje za sodelovanje. Osrednji del srečanja, ki ga je vodil predstavnik Regionalnega centra NVO Kristijan Adamlje, je bil namenjen povezovanju med partnerji, izmenjavi idej ter odgovorom na vprašanja, kako pripraviti projekt za uspešno prijavo na poziv LAS Srce Slovenije.

Pomembne usmeritve pred pripravo projektne vloge:

 • objavljen razpis je četrti po vrsti za sredstva EKSRP, predvidoma tudi zadnji, saj bodo z njim razdeljena vsa preostala sredstva v vrednosti 308.414,84 EUR, ki so na voljo za črpanje v aktualnem programskem obdobju 2014-2020;
 • razpis je bil objavljen 1. julija 2020, rok za prijavo je 30. september 2020;
 • upravičenci, ki lahko kandidirajo na razpisu, morajo imeti sedež ali podružnico v občinah LAS Srce Slovenije (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji);
 • projekti morajo zasledovati vsaj enega od štirih tematskih področij, ki so opredeljena v Strategiji lokalnega razvoja (SLR): ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave in/ali večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin;
 • dosedanja praksa kaže, da je zanimanje za razpis vedno večje od razpoložljivih sredstev, zato morajo biti projekti dobro pripravljeni;
 • stopnja sofinanciranja je 65 %, najvišji znesek upravičenih sredstev je pri tem razpisu največ 20.000 EUR pri samostojnem projektu oz. 40.000 EUR pri partnerskem projektu; najnižja vrednost upravičenih stroškov je 2.000 eur, v primeru večih faz projekta pa je najnižji znesek posameznega zahtevka 5.000 EUR;
 • projekti se lahko začnejo izvajati z dnem oddaje vloge LAS na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), vseeno pa priporočamo, da se z izvajanjem počaka do odločbe s strani ARSKTRP, saj se lahko zgodi, da ARSKTRP kakšne stroške ali projekt v celoti kasneje zavrne;
 • rok za izvedbo projektov je 31. 12. 2022, izvajajo se lahko največ 2 leti;
 • prijavijo se lahko fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem na območju LAS, naselja z več kot 10.000 prebivalci niso upravičena do tega sklada (mesto Kamnik);
 • upravičenci morajo imeti zagotovljena lastna sredstva za izvedbo aktivnosti (sredstva je potrebno zalagati in so povrnjena šele po zaključku projekta);
 • upravičeni stroški so stroški dela, materiala, storitev, naložb, tudi prispevek v naravi (gre za neplačano prostovoljno delo članov društev, prispevek v naravi je lahko tudi v obliki materiala);
 • neupravičen strošek je davek na dodano vrednost, prav tako ni upravičena vloge ali zahtevka, nakup rabljene opreme ali opreme za zasebno rabo;
 • vlogo je potrebno predložiti na vseh zahtevanih obrazcih, sicer so prijavitelji pozvani k dopolnitvi vloge;
 • projekt se pred oddajo vloge na javni razpis ne sme začeti izvajati, mora pa biti v celoti pripravljen na izvedbo (pridobljena dovoljenja, soglasja, ponudbe podizvajalcev …);
 • sofinanciranje projektnih aktivnosti iz drugih javnih sredstev ni dovoljeno, saj bi šlo za dvojno financiranje; lastna sredstva ne smejo biti druga javna sredstva;
 • prijavitelj ne sme biti v težavah, poravnane mora imeti davke (izjema 50 EUR);
 • pri pripravi projekta naj imajo upravičenci v mislih merila za ocenjevanje, v razpisu je opredeljenih 10 kriterijev in skupaj 100 točk (minimalni prag za potrditev projekta je 60 točk, v praksi pa morajo projekti za potrditev zbrati vsaj 75 točk in več);
 • glede na zadnji razpis je nekaj sprememb pri merilih za ocenjevanje: manjši poudarek je na ustvarjanju delovnih mest, bolj se podpira doseganje ciljev SLR, trajnost oz. nadaljevanje po zaključku projekta, tudi vključevanje posebnih ranljivih ciljnih skupin in vpliv na okolje, točke prinaša tudi povezovanje med sektorji in občinami);
 • projekt se ocenjuje kot zaključena celota, vzporedno izvajanje podobnih aktivnosti iz dveh različnih projektov je lahko problematično, če aktivnosti niso jasno razdvojene;
 • v praksi so pogosto prijavitelji Občine in društva: občine zagotovijo sredstva za investicijo, društva pa poskrbijo za vsebine, za katerega lahko uveljavljajo v projektu tudi prispevek v naravi, ki lahko znaša do 35 % stroškov projekta (v tem primeru društva ne vložijo svojih sredstev, ampak čas);
 • za svetovanje pri pripravi projektnih vlog in iskanje primernih partnerjev smo vam na voljo na LAS Srce Slovenije (las@razvoj.si, 01 89 62 713, 051 312 738) in tudi na ZLHT Regionalni center NVO (info@consulta.si, 059 927 619).