Leto 2019 v znamenju izvajanja 18 projektov in številnih dogodkov

30.
Mar

30. marec 2020 – V Sloveniji deluje 37 lokalnih akcijskih skupin (krajše LAS). Predstavniki občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji so leta 2015 vzpostavili pogodbeno partnerstvo, organizirano v LAS Srce Slovenije. Vodilni partner LAS Srce Slovenije je Razvojni center Srca Slovenije s sedežem v Litiji, kjer deluje tudi pisarna LAS Srce Slovenije. Za nami je zelo aktivno leto 2019 z odličnimi rezultati delovanja, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju, saj predstavljajo osnovo za naše dosedanje in nadaljne delo.

LAS Srce Slovenije je imel ob koncu leta 2019 52 članov, kar pomeni, da članstvo postopoma raste. Sestavljajo ga predstavniki javnega sektorja (občine in javni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja in podjetniki) ter zasebnega sektorja (društva in posamezniki), ki soodločajo o tem, katere razvojne projekte in pobude bodo podprli. Takšnemu pristopu usmerjanja lastnega razvoja se reče »od spodaj navzgor«, poznamo ga tudi kot pristop CLLD ali LEADER.

V aktualnem programskem obdobju LAS Srce Slovenije razpolaga z 2,3 mio evrov nepovratnih evropskih sredstev, ki so namenjana za izvajanje projektov na območju, na katerem deluje LAS. V okviru javnih pozivov LAS Srce Slovenije je bilo v letu 2019 razpisanih novih 375.000 evrov sredstev na 3. Javnem pozivu LAS Srce Slovenije za sklad EKSRP in 158.148,24 evrov na 2. Javnem pozivu LAS Srce Slovenije za sklad ESRR. Na omenjena javna poziva je prispelo 16 projektov, od katerih jih je bilo potrjenih 8, ki so s svojimi predvidenimi aktivnostmi najbolj sledili ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije, ki je glavno vodilo  delovanja LAS.

Z naslova potrjenih projektov iz prejšnjih javnih pozivov je bilo v letu 2019 oddanih več zahtevkov različnih projektnih upravičencev v skupni višini 145.887,33 evrov za sklad EKSRP in 385.651,87 evrov za sklad ESRR. V okviru potrjenih projektov sodelovanja LAS, ki se financirajo iz dodatnih sredstev, so bili v letu 2019 izdani zahtevki za projekte v skupni višini 53.919,75 evrov za sklad EKSRP. Pri skladu ESRR se projekti sodelovanja v letu 2019 niso izvajali.

LAS Srce Slovenije je bil v letu 2019 ponovno prepoznan kot eden najuspešnejših slovenskih LAS-ov, zato je pridobil dodatna sredstva iz sklada EKSRP v vrednosti 180.481,76 evrov. To je bil glavni razlog, da je LAS pristopil k spremembi svoje strategije lokalnega razvoja. Med glavnimi spremembami so nekoliko prilagojena merila za ocenjevanje in znižana najvišja vrednost projekta.

V letu 2019 se je izvajalo veliko projektov, ki so bili potrjeni na predhodnih javnih pozivih v letih 2017 in 2018, prvi so se že tudi zaključili. Iz sklada ESRR so se izvajali 4 večji investicijski projekti: Občina Litija je v sklopu projekta Dediščina nas povezuje obnovila in otvorila nove prostore v Mestnem muzeju Litija, Občina Kamnik je v sklopu projekta Preobrazba prenovila del prostorov v samostanu Mekinje, Občina Šmartno pri Litiji je obnovila Staretov trg in vzpostavila TIC v eni od starih trških hiš, Občina Lukovica je pristopila k obnovi Društvenega doma v Krašnji, vse Občine pa so skupaj z lokalnimi društvi in zavodi pripravile za občane tudi zelo bogat spremljevalni program v obliki predavanj, rokodelskih delavnic, glasbenih in sejemskih dogodkov ipd., ki se bo nadaljeval tudi v letu 2020.

Leto 2019 je bilo zelo bogato tudi z vidika izvajanja projektov, ki so sofinancirani iz sklada EKSRP. Sredi leta se je zaključil projekt Promocija turistične destinacije Srce Slovenije, v okviru katere so bili med drugim vzpostavljeni 4 prodajni kotički s certificiranimi izdelki Srca Slovenije. V Pustolovskem parku Geoss so nadgradili ponudbo parka z gozdno gibalnico za otroke in sprostitvenim gozdno-čutnim programom. Za turistični razvoj občine Litija se je začel izvajati projekt Obišči Litijo, Visit Litija, za promocijo občine Šmartno pri Litiji pa projekt Lokalident. V Kamniku so vzpostavili novo učno pot Po stopinjah pastirjev na Veliki planini, na Veliki Preski pa pripravljajo Lesarius, nov muzej starih lesarskih obrtnih poklicev na območju Polšnika in širše Litije. V Lukovici so začeli izvajati bolj kmetijsko usmerjen projekt predelave organskih odpadkov v kakovostni kompost, prav tako obnavljajo del društvenega doma v Krašnji, ki bo končno dobila dolgo pričakovano vaško središče.

Izvajali so se tudi projekti sodelovanja LAS, pri katerih se LAS Srce Slovenije povezuje z drugimi slovenskimi in tujimi LAS-i. Konec leta se je zaključil projekt ITP Zeliščarske dediščine, v okviru katerega sta bila v predpoletnem času izvedena Zeliščarski festival v Srcu Slovenije na GEOSS-u in ocenjevanje rokodelskih in prehranskih izdelkov, ki so pridobili znamko Srce Slovenije. Veliko se je dogajalo tudi pri projektu Odprta vrata kmetij. Kamniški kmetije in sadjarsko društvo so oblikovali programe izkustvenega učenja in mentorstva, izvedene so bile tudi strokovne ekskurzije za kmete iz Srca Slovenije. Prve aktivnosti so bile izvedene pri projektu E-nostavno na kolo, ki je namenjen kolesarskim vsebinam. V okviru projekta Tradicionalne spretnosti smo v decembru gostili v Srcu Slovenije partnerje iz Poljske, Gruzije in Latvije, sami pa smo se udeležili študijske ture na Poljskem. Z Južnimi Tirolci, Estonci, Čehi in Avstrijci smo navezali stike za nove projekte sodelovanja. Konec leta 2019, ko je bil objavljen razpis, smo namreč začeli pripravljati 4 nove vloge za tovrstne projekte.

V LAS Srce Slovenije smo naredili veliko tudi za animacijo prebivalcev območja. V najrazličnejših medijih je bilo objavljenih kar 260 objav o projektih in drugih priložnostih, ki so povezane z LAS. Redno smo objavljali aktualne informacije na spletni strani LAS Srce Slovenije ter na Facebook strani Srce Slovenije, v spletnem informatorju Srce Slovenije Info smo vzpostavili nov LAS-ov kotiček, v katerem objavljamo na mesečni ravni aktualne informacije in intervjuje z ambasadorji lokalnega razvoja. Opravljenih je bilo 150 različnih razgovorov na temo razvoja projektnih idej in vključevanja v obstoječe projekte, tako na sedežu LAS v Litiji kot tudi v naših projektih pisarnah v Kamniku, Lukovici in Moravčah pa tudi drugje na terenu. Izvedenih je bilo 17 delavnic, LAS-ovih zajtrkov in drugih predstavitvenih dogodkov, udeležili smo se 7 lokalnih prireditev v občinah LAS, kjer smo animirali lokalne prebivalce, izvajali anketo o poznavanju LAS ter promovirali certificirane izdelke Srca Slovenije. Izvedli smo tudi 2 odlični strokovni ekskurziji za naše člane in druge občane: spomladi v LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, jeseni pa v LAS Pustertal na Južno Tirolsko. Redno smo se udeleževali vseslovenskih posvetov LAS, izobraževanj in srečanj Društva za razvoj slovenskega podeželja. S člani različnih odborov in skupščine LAS smo se v letu 2019 sestali 10-krat.

Projekte, razpise in aktualno dogajanje spremljajte na spletni strani www.las-srceslovenije.si. Na mesečni informator Srce Slovenije Info se prijavite na tej povezavi.