Skupščina LAS potrdila spremembo strategije lokalnega razvoja

27.
Nov

27. november 2019 – Prisotnih 23 članov Skupščine LAS Srce Slovenije je na redni seji, ki je potekala v torek, 26. novembra 2019, v Lukovici, potrdilo predlog spremembe strategije lokalnega razvoja. Gre za izjemno pomemben dokument, ki predstavlja podlago za finančni okvir in izbor projektov, ki bodo izbrani na zadnjem razpisu za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), s katerimi razpolaga LAS Srce Slovenije v aktualnem programskem obdobju. 

Pred Skupščino LAS so v Lukovici sestankovali še predstavniki Razvojnega sveta LAS in Nadzornega odbora LAS. Poleg spremembe strategije so organi LAS obravnavali tudi druge aktualne zadeve, med njimi tudi Letni načrti aktivnosti za leto 2020.

Strategijo lokalnega razvoja je bilo potrebno spremeniti zaradi dodatnih sredstev EKSRP, do katerih je po novem upravičen LAS Srce Slovenije, obenem pa tudi zato, da se preveri in uskladi realno stanje z načrtovanimi cilji in kazalniki ob zaključku programskega obdobja. Ključne spremembe pri strategiji izhajajo dodatnih sredstev in s tem povezanim doseganjem kazalnikov. Pomembno je tudi spremenjeno točkovanje meril za ocenjevanje operacij, kjer dajemo po novem večji poudarek ciljem strategije lokalnega razvoja, okolju in ranljivim ciljnim skupinam, ki smo jih vsebinsko nekoliko širše opredelili. Niža se tudi najvišja vrednost upravičenih sredstev operacij na 20.000 EUR v primeru enega izvajalca in 40.000 EUR v primeru partnerskega projekta. Spremenjeno verzijo strategije bo LAS Srce Slovenije do 30. 11. 2019 posredoval v potrditev na Koordinacijski odbor CLLD. V kolikor bodo spremembe potrjene tudi na tej ravni, bodo podlaga za izvedbo naslednjega razpisa za sredstva EKRSRP.

Ob tej priložnosti so bili v Skupščino LAS Srce Slovenije sprejeti trije novi člani: Vrtec Antona Medveda Kamnik, Domen Virant, nosilec dopolnilne dejavnosti na Kmetiji Pr’ Ropet in Jamarski klub Kamnik, ki že sodelujejo v različnih projektih LAS Srce Slovenije.