Sprememba Uredbe CLLD

21.
Nov

21. november 2019 – V Uradnem listu št. 68/2019, dne, 15. 11. 2019, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Spremenjena uredba prinaša pomembne olajšave za izvajanje pristopa LEADER/CLLD, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov. S spremembo naj bi se pospešilo izvajanje operacij in s tem črpanje sredstev.

  • S spremembo Uredbe se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) dodaja 3 mio EUR za izvajanje operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki bodo razpisana z javnim razpisom ministrstva.
  • Za vodenje in animacijo LAS se znižuje odstotek za potrebno izvajanje animacije posameznega LAS v posameznem koledarskem letu ter skladno s spremembo statističnih podatkov nekoliko zvišuje urna postavka za delo zaposlenih pri vodilnem partnerju LAS.
  • Celotni sistem vlaganja vlog in zahtevkov prehaja na elektronski vnos tudi za sklad EKSRP in se prične uporabljati s 1. julijem 2020.
  • Stroški bodo odslej tudi za sklad EKSRP upravičeni že od oddaje vloge na ARSKTRP naprej in ne šele od datuma odločbe, kakor je veljalo do zdaj. Pri tem uredba določa, da operacije ne bodo smele biti fizično zaključene pred izdajo odločbe.
  • Popravljene in poenostavljene so tudi zahtevane priloge k vlogam za ESRR ter priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevkom za sklada EKSRP.

Povezava do novele uredbe:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659