Za nami uspešna razprava o predlogu spremembe strategije LAS

7.
Nov

7. november 2019 – 26 članov LAS in drugih posameznikov z območja LAS Srce Slovenije se je v torek, 5. novembra 2019, srečalo na delavnici v Dolu pri Ljubljani, da bi pregledali trenutno stanje izvajanja strategije lokalnega razvoja in se pogovorili o pobudah za spremembo strategije. Spremembe bodo vplivale na odobritev projektov na zadnjem razpisu, s katerimi bo LAS razdelila evropska sredstva za razvoj podeželja, s katerimi razpolaga v aktualnem programskem obdobju. 

Uvodoma je udeležence pozdravil predsednik LAS Željko Savič, se zahvalil udeležencem za udeležbo in poudaril pomen dogodka. Strategija lokalnega razvoja je izjemno pomemben dokument, saj predstavlja podlago za finančni okvir in izbor projektov. Mitja Bratun je kot predstavnik LAS Srce Slovenije povedal, da je strategijo potrebno spremeniti zaradi dodatnih sredstev sklada EKSRP, do katerih je upravičen LAS Srce Slovenije, obenem pa tudi zato, da se prevetri kazalnike ter uskladi realno stanje z načrtovanimi cilji in kazalniki ob zaključku programskega obdobja.

Udeleženci so skupaj osvežili ključne poudarke iz obstoječe strategije – področja, cilje in doseganje kazalnikov preko že odobrenih 24 projektov. Ključne ugotovitve so, da si želijo potencialni upravičenci manjši poudarek na ustvarjanju novih delovnih mest in manjše vrednosti projektov, obenem pa vidijo pomen ohranjanja okolja in dejavnosti na področju vključevanja ranljivih ciljnih skupin, zlasti mladih, kot ključne za višjo kakovost življenja na območju LAS Srce Slovenije. Prav s teh področij izvirajo tudi predlogi projektov, ki so jih v razpravi izpostavili prisotni na delavnici.

Udeleženci delavnice so bili pozvani, da posredujejo morebitne dodatne pobude k spremembi strategije do petka, 8. 11. 2019, na naslov las@razvoj.si. Spremembo strategije bo v novembru obravnavala skupščina LAS, do petka, 29. 11. 2019, pa jo mora LAS posredovati na Koordinacijski odbor CLLD.