K sodelovanju vabimo zunanje strokovnjake za ocenjevanje projektnih vlog

15.
Jan

15. januar 2019 – LAS Srce Slovenije objavlja Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev »Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Srce Slovenije za obdobje 2014–2020«. Vsi zainteresirani kandidati se lahko prijavijo do 29. 1. 2019 (prijavnica). 


 J A V N I  P O Z I V

za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev »Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Srce Slovenije za obdobje 2014–2020«

1. Splošne informacije

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije (v nadaljevanju LAS Srce Slovenije) je bila ustanovljena z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja in urbanih središč na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju območje LAS) po pristopu »od spodaj navzgor«. Naloga LAS Srce Slovenije je učinkovito izvajanje Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2014–2020 s pomočjo mehanizma CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) ter sredstvi sklada EKSRP in ESRR. Za dosego ciljev strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije objavi razpise za izbor operacij, ki jih pregleda in oceni neodvisna ocenjevalna komisija ter o tem poroča Razvojnemu svetu LAS.

2. Predmet poziva

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija, kot vodilni partner LAS Srce Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (v nadaljevanju LAS Srce Slovenije), objavlja poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije LAS Srce Slovenije.

Namen poziva je vzpostaviti nabor zainteresiranih strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja politik in strateških smernic Evropske unije, države in regije, razvoja podeželja, strateškega in projektnega managementa, računovodstva, davkov, registracije in poslovanja organizacij, posameznikov in gospodarskih družb ali drugih relevantnih področij.

Izmed prijavljenih primernih kandidatov bo Razvojni svet LAS Srce Slovenije na predlog Vodilnega partnerja potrdil 3-5 neodvisnih strokovnjakov za 3-letno mandatno obdobje.

3. Naloge ocenjevalne komisije

 Delo ocenjevalne komisije obsega:

 • aktivno sodelovanje na sejah ocenjevalne komisije;
 • izbor projektov za sofinanciranje:
  • preverjanje popolnosti in ustreznosti prejetih vlog;
  • ocenjevanje in izbor prejetih vlog oz. prijav;
  • priprava poročil za Razvojni svet LAS o vlogah in izboru operacij;
 • druge naloge v skladu s sklepi in nalogami organov LAS.

Pri svojem delu bodo morali ocenjevalci upoštevati oz. poznati Strategijo lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2014–2020, Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020, kriterije in merila, navedena v razpisih za zbiranje predlogov operacij, ter ostale potrebne dokumente za kakovostno ocenjevanje in vrednotenje prejetih vlog.

4. Pogoji za potrditev ocenjevalcev

Ocenjevalci bodo predlagani v potrditev na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

5. Navzkrižje interesov

Za zagotovitev neodvisnosti ocenjevalcev pri opravljanju nalog, ki jim bodo zaupane, le-ti podpišejo izjavo, da ne obstaja nikakršno navzkrižje interesov med dejavnostmi, predlogi, poročili, dokumentacijo, izdelki in/ali rezultati, ki jim bodo zaupani v ocenjevanje, in njihovimi preteklimi, sedanjimi ali prihodnjimi zadolžitvami. Člani ocenjevalne skupine osebno ne smejo sodelovati pri dejavnostih, predlogih ali projektih, na katere se nanašajo naloge, ki so jim zaupane. Od kandidatov se pričakuje, da lahko dokažejo ustrezno doslednost na področju poklicne etike, ter spoštujejo zaupnost informacij in dokumentov, s katerimi se bodo seznanili.

Član ocenjevalne komisije se izloči iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javni poziv, kadar je zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem ali njegovim partnerjem v projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov lahko nastalo navzkrižje interesov.

6. Oblika sodelovanja z ocenjevalci

Ocenjevalci bodo svoje naloge opravljali predvidoma v prostorih vodilnega partnerja LAS Srce Slovenije, torej na sedežu Razvojnega centra Srca Slovenije, d. o. o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija, ali na daljavo z uporabo elektronskih komunikacijskih orodij.

7. Način oddaje prijave

Kandidat za ocenjevalno skupino se prijavi na poziv s pomočjo prijavnice (Priloga 1).

Izpolnjeno prijavnico pošlje s pripisom »VLOGA – Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije LAS Srce Slovenije« najkasneje do 29. 1. 2019:

 • na e-naslov las@razvoj.si ali
 • po navadni pošti na naslov LAS Srce Slovenije, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

8. Dodatne informacije

LAS Srce Slovenije, e-naslov: las@razvoj.si, telefon: 01 89 62 713 (Mitja Bratun)

Datum: 15. 1. 2019

Sabina Rovšek, l. r.

v. d. direktorja Razvojnega centra Srca Slovenije

 

Razpisna dokumentacija: