Poziv za vstop oziroma članstvo v LAS Srce Slovenije

12.
Feb

12.2.2015 – Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije Vas vabi, da v novem programskem obdobju 2014–2020 postanete njen član.

Povabilo velja tako za obstoječe člane iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane.

Partnerstvo v LAS sestavljajo po načelu tripartitnosti predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:

javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),

ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter

zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja. Pravice članov so:

da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,

da volijo in so izvoljeni v organe LAS,

da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,

da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS.

 

Zaradi podpisa Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije prosimo, da priloženo Pismo o nameri za ustanovitev LAS Srce Slovenije 2014-2020 posredujete do 06.03. 2015 na naslov: LAS Srce Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

 

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS Srce Slovenije lahko dobite pri upravljavcu LAS na telefonski številki 01/ 896 27 15 (Saša Ceglar Vidmar, Mitja Bratun) ali na elektronskem naslovu las@razvoj.si

 

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) v programskem obdobju 2014-2020

LAS Srce Slovenije bo tudi v novem programskem obdobju 2014-2020 organiziran kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srca Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«, ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Ta tako imenovani CLLD pristop (Community led local development) pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.

Cilj CLLD pristopa je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Tematska področja ukrepanja ključna pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb so::

1. Ustanavljanje novih delovnih mest:
a) razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest,
b) razvoj socialnih storitev na podeželju,
c) dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom,
d) povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig,

2. Osnovne storitve na podeželju:
a) razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev,
b) razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo,
c) razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo,

3. Varstvo okolja:
a) projekti povezani z ohranjanjem narave,
b) projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine,
c) spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije,
d) dejavnosti okoljskega ozaveščanja,

4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.
V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem ribiškem skladu (ERS) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

Po podpisu Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za obdobje 2014-2020 bomo pričeli s pripravo nove Strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020 o čemer vas bomo obvestili na tej spletni strani.