1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2019 za sklad EKSRP

Datum objave: 18. 2. 2019

Rok za oddajo vlog: petek, 31. 5. 2019 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 31. 5. 2019 do 12. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 375.000 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 65%.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: las@razvoj.si Po telefonu: 01/896 27 13, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
Zadnja vprašanja bodo možna do 27. 5. 2019.

Dokumenti:

*Sprememba 6. poglavja v javnem razpisu – uskladitev tretjega kriterija pri upoštevanju enakega števila doseženih točk z merili za ocenjevanje ter pri Prilogi št. 9 Letni računovodski izkazi se priloži letna poročila za leto 2018.

Pogosta vprašanja in odgovori – 23. 4. 2019

Seznam prejetih operacij na 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2019 za sklad EKSRP, razvrstitev glede na doseženo število točk: Seznam izbranih operacij 1. JP 2019 EKSRP