Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije 2014 – 2020

Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je tudi v novem programskem obdobju 2014-2020 organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srce Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«.

Na Geometričnem središču Slovenije je 12. marca 2015 39 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za novo programsko obdobje. Članstvo v LAS je odprto za vse zainteresirane prebivalce območja Srce Slovenije, ki želijo s svojimi idejami in znanji prispevati k razvoju podeželja in večji kakovosti življenja.

Organi LAS Srce Slovenije za mandatno obdobje 2015 – 2018:

Predsednik: Željko Savič

Namestnik predsednika LAS: Igor Žavbi (Občina Kamnik)

Razvojni svet:
JAVNI SEKTOR: Franci Rokavec (Občina Litija), Martin Rebolj (Občina Moravče), Rajko Meserko (Občina Šmartno pri Litiji)
EKONOMSKI SEKTOR: Jože Korošec (nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji), Jože Kos (Mizarstvo Kos – Kos Jože s.p.), Ivan Hribar (Terme Snovik d.o.o.)
ZASEBNI SEKTOR: Gabrijela Babič (Društvo za razvoj podeželja LAZ), Branka Bizjan (Društvo rokodelcev Moravške doline), Janez Ocepek (Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje)

Nadzorni odbor:
JAVNI SEKTOR: Jože Benec (KGZS – Zavod Ljubljana)
EKONOMSKI SEKTOR: Anton Čič (nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
ZASEBNI SEKTOR: Jože Dernovšek (Društvo za razvoj in varovanje GEOSSA)
Nadomestni član: Sandra Lamut

 

Člani LAS (Skupščina):

  Sektor Občina Organizacija Naslov Pošt. številka, pošta
1 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Bežigrad Nade Ovčakove ulica 13 1000 Ljubljana
2 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani Čič Anton – dopolnilna dejavnost na kmetiji Dolsko 19 1262 Dol pri Ljubljani
3 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani LB&T Vegov Hram, d.o.o. Dolsko 57 1262 Dol pri Ljubljani
4 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani VODE IN d.o.o. Osredke 45 1262 Dol pri Ljubljani
5 Ekonomski sektor Dol pri Ljubljani Vrt zdravilnih rastlin d.o.o. Videm 24 B 1262 Dol pri Ljubljani
6 Ekonomski sektor Kamnik Korošec Jože – dopolnilna dejavnost na kmetiji Hruševka 1 1219 Laze v Tuhinju
7 Ekonomski sektor Kamnik Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik Tomšičeva ulica 11 1241 Kamnik
8 Ekonomski sektor Kamnik Terme Snovik d.o.o. Snovik 7 1219 Laze v Tuhinju
9 Ekonomski sektor Kamnik V D d.o.o. Tunjice 12 1241 Kamnik
10 Ekonomski sektor Litija Pustolovski park Geoss d.o.o. Slivna 15 1252 Vače
11 Ekonomski sektor Litija Lovše Vanja s.p. Hohovica 10 1274 Gabrovka
12 Ekonomski sektor Litija Mizarstvo Kos – Kos Jože s.p. Velika Preska 1 1272 Polšnik
13 Ekonomski sektor Litija Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. Kidričeva cesta 1 1270 Litija
14 Ekonomski sektor Litija Jarina, z.o.o. Kidričeva cesta 1 1270 Litija
15 Ekonomski sektor Lukovica Gostilna in pizzeria Furman Smrkol Stanislav s.p. Stari trg 19 1225 Lukovica
16 Javni sektor Kamnik Občina Kamnik Glavni trg 24 1241 Kamnik
17 Javni sektor Kamnik Arboretum Volčji Potok Volčji Potok 3 1235 Radomlje
18 Javni sektor Kamnik Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik Glavni trg 2 1241 Kamnik
19 Javni sektor Litija Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija Trg na Stavbah 8 A 1270 Litija
20 Javni sektor Litija Občina Litija Jerebova 14 1270 Litija
21 Javni sektor Lukovica Občina Lukovica Stari trg 1 1225 Lukovica
22 Javni sektor Moravče Občina Moravče Trg svobode 4 1251 Moravče
23 Javni sektor območje LAS KGZS – Zavod Ljubljana Gospodinjska ulica 6 1000 Ljubljana
24 Javni sektor Šmartno pri Litiji Javni zavod Bogenšperk Bogenšperk 5 1275 Šmartno pri Litiji
25 Javni sektor Šmartno pri Litiji Občina Šmartno pri Litiji Tomazinova 2 1275 Šmartno pri Litiji
26 Zasebni sektor Dol pri Ljubljani  Željko Savič Dolsko 100a 1262 Dol pri Ljubljani
27 Zasebni sektor Dol pri Ljubljani Turistično društvo Dolsko Dolsko 55 1262 Dol pri Ljubljani
28 Zasebni sektor Dol pri Ljubljani Zavod IRNT Dolsko 92 A 1262 Dol pri Ljubljani
29 Zasebni sektor Kamnik Inštitut za gozdno pedagogiko Vrhpolje pri Kamniku 202 1241 Kamnik
30 Zasebni sektor Kamnik Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice Košiše 16 1241 Kamnik
31 Zasebni sektor Kamnik Turistično društvo Kamn’k Zgornje Palovče 5 1241 Kamnik
32 Zasebni sektor Kamnik Turistično društvo Tuhinjska dolina Snovik 7 1219 Laze v Tuhinju
33 Zasebni sektor Kamnik Turistično društvo Gora, Sv. Miklavž, Šmartno v Tuhinjski dolini Šmartno v Tuhinju 27 1219 Laze v Tuhinju
34 Zasebni sektor Litija Društvo za razvoj in varovanje GEOSSA Vače 10 1252 Vače
35 Zasebni sektor Litija Društvo kreativnih dejavnosti enkraten teater Ribče 49 A 1281 Kresnice
36 Zasebni sektor Litija Kulturno umetniško društvo Jevnica Jevnica 36 1281 Kresnice
37 Zasebni sektor Litija Turistično društvo Polšnik Velika Preska 1 1272 Polšnik
38 Zasebni sektor Lukovica Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine – skrinjca Štajerska cesta 9 1225 Lukovica
39 Zasebni sektor Lukovica Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje Stari trg 1 1225 Lukovica
40 Zasebni sektor Moravče Društvo rokodelcev Moravške doline Vegova ulica 7 1251 Moravče
41 Zasebni sektor Moravče Kulturno in športno društvo Peče Peče 50 1251 Moravče
42 Zasebni sektor Šmartno pri Litiji Društvo za razvoj podeželja LAZ Zg. Jablanica 1 1275 Šmartno pri Litiji
43 Zasebni sektor Šmartno pri Litiji Kulturno društvo Tamburaški orkester Šmartno Mala Kostrevnica 10A 1275 Šmartno pri Litiji
44 Zasebni sektor Šmartno pri Litiji Zavod Velbi Ščit 1 1275 Šmartno pri Litiji
 Strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije


Navodila za obveščanje javnostiKonzorcijska pogodbaUredba CLLDVloga za članstvo

Podpis_konzorcijske_pogodbe_Srce_014 2_seja_skupscine_las_dolsko 1_delavnica
Prva naloga novega LAS je bila pripraviti novo Strategijo lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije (SLR) za obdobje 2014-2020, v kateri so opredeljena ključna tematska področja, cilji, ukrepi, kazalniki in mejniki, merila za izbor operacij ter finančna razdelitev sredstev po posameznih skladih.

Po potrditvi strategije (18.08.2016) je LAS upravičena do izvajanja vseh podukrepov, ki izhajajo iz uredbe CLLD (Community led local development), ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Celotna višina sredstev, ki so na voljo LAS Srce Slovenije,  znaša okvirno 2,3 mio EUR.

Cilj CLLD pristopa je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

 

Tematska področja ukrepanja, ključna pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb, so:

Ustanavljanje novih delovnih mest: razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest, razvoj socialnih storitev na podeželju, dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom in povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig;

Osnovne storitve na podeželju: razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev, razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo in razvoj dejavnosti za prosti čas ter turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo;

Varstvo okolja: projekti povezani z ohranjanjem narave, projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine, spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije in dejavnosti okoljskega ozaveščanja,

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

V programskem obdobju 2014–2020 je pristop CLLD za LAS Srce Slovenije sofinanciran iz dveh skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).